ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา

ทางหลวงหมายเลข 4027 เป็นทางหลวงโครงข่ายหลักในจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 4027 จาก กม.0+000 ถึงบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 (ตอนท่าเรือ - เมืองใหม่) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ตอน บ.ท่าเรือ - บ.ป่าคลอก ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา และ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ ตามลำดับ การศึกษาและออกแบบโครงสร้างดังกล่าว ต่างจากทางหลวง 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร จะช่วยทำให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา จะนำไปสู่การพัฒนาทางหลวง ซึ่งช่วยทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.5+900.000 - กม.14+000.000 ระยะทางประมาณ 8.100 กิโลเมตร
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400