ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง

ทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย เดิมชื่อ ถนนทวีราษฎร์ภักดี เป็นเส้นทางสายรอบเกาะสมุย ผ่านย่านชุมชนต่างๆ อ้อมรอบเกาะกลับมาที่จุดเดิมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เป็นถนนวงแหวนรอบตัวเกาะ ความยาวทั้งสิ้น 50.063 กิโลเมตร กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญของการคมนาคม จึงบูรณะเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วด้านคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ซึ่งโครงการก่อสร้างสายทางรอบเกาะสมุยมีทั้งหมด 4 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน คือ สายทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 (บ.หน้าทอน - บ.หัวถนน) และ ตอน 2 (บ.ใต้ - บ.หน้าทอน) ส่วนสายทางรอบเกาะสมุย ตอน 3 (บ.เฉวง - บ.ใต้) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการบูรณะสายทางดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร
ต่อมาตามอนุมัติกรมทางหลวง ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง ระหว่าง กม.14+000.000 - กม.29+531.000 ระยะทางยาวประมาณ 15+531 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) ไป - กลับ ข้างละ 1 ช่องจราจร ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.00 เมตร และ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.25 เมตร และงานก่อสร้างทางเท้า ผิวจราจรกว้างข้างละ 2.50 เมตร และ 2.75 เมตร OR VARIES รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่ ต.หน้าเมือง, ต.มะเร็ต, ต.บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเวลาทำการ 930 วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2564
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400