ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2

ประวัติสายทาง ทางหลวงหมายเลข 410 สาย ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง เป็นทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และชายแดนประเทศมาเลเชียที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทางยาวประมาณ 160 กิโลเมตร กรมทางหลวง ได้ทำการบุกเบิกก่อสร้างถนนดินตลอดเส้นทางกว้างประมาณ 4.00 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2483 ลักษณะสภาพทางและภูมิประเทศด้านคันทางเป็นที่ราบ เนิน และภูเขา สองข้างทางเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ และป่าไม้เบญจพันธุ์ การจราจรผ่านได้ในฤดูร้อนเป็นบางช่วงเท่านั้น และได้ปรับปรุงพื้นทางให้ดีขึ้น ก่อสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม และวางท่อกลมเพิ่มเติม ดำเนินการลาดยางแล้วเสร็จตลอดสายทางเมื่อปี 2509 สามารถใช้สัญจรได้ทุกฤดูกาล ปัจจุบันเป็นทางหลวงมาตรฐานทางชั้น 1 คันทางกว้าง 11.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ สองช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ทิศทาง ไป - กลับ ไหล่ทางแอสฟัลต์ กว้างข้างละ 2.00 เมตร ช่วง กม.40+363.000 - กม.50+540.000 ระยะทาง 10.177 กิโลเมตร ได้ปรับปรุงก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษสี่ช่องจราจร และจะทำการก่อสร้างต่อจาก กม.50+540.000 ปรับปรุงเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษสี่ช่องจราจร ระหว่าง กม.50+540.000 - กม.68+555.000 ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400