ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3

จังหวัดชายแดนใต้มีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง จะช่วยสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นสนามบินสำคัญ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินพิเศษ สำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอุดิอาระเบียอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง และโลจิสติกส์ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่ง อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการจราจรและ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณปี 2562 เพื่อก่อสร้างทางหลวง สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตามอนุมัติกรมฯ ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโดยก่อสร้าง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพรองรับการจราจรอำนวยความสะดวกรวดเร็ว

โครงการก่อสร้าง สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+050.000 - กม.15+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 2.950 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างแนวใหม่ มีทิศทางตรงไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.00 - 1.50 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 10.000 เมตร และแบบ Concrete Barrier กว้าง 0.60 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
งานก่อสร้างสะพานใหม่ทั้งหมด 2 แห่ง
1. สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามคลองส่งน้ำ
- กม.13+265.000 LT., กม.13+265.000 RT. ความยาว 30.00 ม.
2. สะพานคู่ ก่อสร้างข้ามถนนกรมทางหลวงหมายเลข 410
- กม.14+760.000 LT., กม.14+760.000 RT. ความยาว 280.00 ม.
งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมทั้งหมด 2 แห่ง
1. ท่อเหลี่ยม ก่อสร้างที่คลองส่งน้ำ อบต.
- กม.12+374.000 ขนาด 1 -(1.50 x 1.50) SKEW 10 องศา LT. ความยาว 40.00 ม.
2. ท่อเหลี่ยม ก่อสร้างที่คลองส่งน้ำ อบต.
- กม.13+167.000 ขนาด 1 - (1.50 X 1.50) SKEW 58.5 องศา LT. ความยาว 62.00 ม.
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400