ประวัติโครงการก่อสร้าง

สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ้านมะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2

เนื่องจากทางเลี่ยงเมืองปัตตานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ปัจจุบันโครงข่ายยังขาดความต่อเนื่อง ทำให้การเดินหรือการขนส่งใน จ.ปัตตานี และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงไม่สะดวก รวมไปถึงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซียด้วย
ดังนั้น หากเราพัฒนาโครงข่ายดังกล่าวก็จะเป็นการส่งเสริมและแก้ปัญหาข้างต้นได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ไปตามโครงการเมืองต้นแบบที่ทางรัฐบาลได้ให้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา"เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน"
โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+900.000 ถึง กม.12+050.000 ระยะทางยาวประมาณ 2.150 กิโลเมตร กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างแนวทางใหม่ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร และมีเกาะ กลางแบบ Depressed Median กว้าง 10.00 เมตร และแบบ Concrete Barrier กว้าง 0.60 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กำหนดเวลาทำการ 690 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400