ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2

ด่านชายแดนสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบกที่ติดต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัม ของรัฐเคตะห์ ประเทศมาเลเซียเป็นด่านที่มีปริมาณการค้ามากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนยานพาหนะผ่านแดนจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน กรมศุลกากรจึงได้พัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการนำเข้าและส่งออก สนับสนุนศักยภาพทางด้านการแข่งขันของประเทศ ดงันั้นการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางถนน เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้า - ออกด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400