ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)

ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนโกตาบารู - อ.รามัน มีระยะทาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+147.000 รวมยาว 10.147 กิโลเมตร ทางสายนี้ อยู่ในความดูแลของจังหวัดยะลา และได้มอบโอนให้กรมทางหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีลักษณะสภาพ ทางและภูมิประเทศ ก่อนที่กรมทางหลวงจะรับมาอยู่ในความรับผิดชอบตัวคันทางเป็นที่ราบและที่เนิน ผิวถนนดิน ตลอดสาย กว้างประมาณ 4-6 เมตรสองข้างแนวทางบางแห่งเป็นทุ่งนา สวนผลไม้ และสวนยางพารา การจราจรผ่าน ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น เมื่อกรมทางหลวงได้รับมอบมาแล้วก็ได้เริ่มทำการบูรณะปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดีขึ้น สามารถที่จะบริการการจราจรได้ตลอดฤดูกาล นอกจากนี้กรมทางลวงยังได้พิจารณาก่อสร้างลาดยางขึ้นตลอดสาย ดังนี้ - ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+000 รวมยาว 1,000 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 - ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+500 รวมยาว 1,500 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512 - ระหว่าง กม.4+000 - กม.8+000 รวมยาว 4,000 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2513 - ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+025 รวมยาว 2,025 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2514 - ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+147 รวมยาว 647 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 - ระหว่าง กม.3+025 - กม.4+000 รวมยาว 975 เมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 ปี 2539 ได้รับงบประมาณ 16,073,000 บาท เพื่อเสริมผิวแอสฟัสต์ (1002) ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+147 ระยะ ทาง 10.147 แล้วเสร็จปี กุมภาพันธ์ 2540 บำรุงรักษาโดยใช้งบบำรุงปกติโดยตลอด ปี 2544 ปรับปรุงผ่านชุมชน ระหว่าง กม.9+000 - 10+000 แล้วเสร็จ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 งบประมาณ 24,857,000 บาท ปี 2545 ก่อสร้างสะพานลอยคนเดิมข้ามหรือทางลอด ที่ กม.9+010 แล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2546 งบประมาณ 2,020,300 บาท - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระหว่าง กม.1+300 - กม.1+900 (13 ตัน) แล้วเสร็จ วันที่ 19 กรกฏาคม 2545 งบประมาณ 180,700 บาท - งานลาดยางทางหลวง ระหว่าง กม.+606 - กม.9+425 แล้วเสร็จวันที่ 15 กรกฏาคม 2545 งบประมาณ ทาง 10.147 แล้วเสร็จปี กุมภาพันธ์ 2540 บำรุงรักษาโดยใช้งบบำรุงปกติโดยตลอด - ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่ กม.9+010 แล้วเสร็จ วันที่ 13 มีนาคม 2546 งบประมาณ 2,017,100 บาท ปี 2546 เส้นทางบนทางหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+000 แล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม 2546 งบประมาณ - ปรับปรุงทางตัดรถไฟ ที่ กม.0+080 แล้วเสร็จ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 งบประมาณ 209,700 บาท ปี 2547 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ระหว่าง กม.8+800 - กม. - กม.10+260 แล้วเสร็จ วันที่ 26 กรกฏาคม 2547 (รวมสาย 410, 4063, 4086) งบประมาณ 319,026 บาท - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (กิ่งเดี่ยว) ระหว่าง กม.5+600 - กม.6+400 (21 ตัน) แล้วเสร็จ วันที่ 6 กรกฏาคม 2547 (รวมสาย 410, 4063, 4086) งบประมาณ 319,026 บาท - ปรับปรุงผ่านชุมชน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+539.50 (รวมสาย 4092) งบประมาณ 8,000,000 บาท กำลังดำเนินการก่อสร้าง ปี 2548 ติดตั้งราวกันอันตราย กม.1+760 - กม.5+760 ยาว 548 เมตร วงเงิน 660,340 บาท แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ปี 2550 เสริมผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+620 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ปี 2552 เสริมผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.3+300 - กม.6+356 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 - เสริมผิวแอสฟัสต์ระหว่าง กม.0+000 -กม.3+672 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ปี 2555 เสริมผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.2+800 - กม.5+400 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 - งานบูรณทางผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+506 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ปี 2556 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระหว่าง กม.29+140 - กม.38+660 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ปี 2557 งานบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.30+225 - กม.32+210 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 - กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระหว่าง กม.25+742.500 - กม.26+007.500 แล้วเสร็จวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระหว่าง กม.33+985 - กม.34+465 แล้วเสร็จ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ปี 2558 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระหว่าง กม.34+630 - กม.35+095 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 - จ้างเหมาขุดซ่อมผิวทาง ระหว่าง กม.26+025 - กม.26+425 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 - จ้างเหมาปลูกต้นอินผาลั ระหว่าง กม.33+902 - กม.34+630 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ปี 2559 งบกระตุ้น จ้างเหมาถางป่า ระหว่าง กม.26+000 - กม.43+000 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระหว่าง กม.25+000 - กม.35+000 และ กม.35+000 - 43+000 แล้ว เสร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 - จ้างเหมางานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง (ศาลาทางหลวง) ระหว่าง กม.32+885 - กม.35+055 แล้วเสร็จวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ปี 2560 งบกระตุ้น จ้างเหมางานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ระหว่าง กม.31+994 - กม.33+494 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 - จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.23+640 - กม.25+725 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 - จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย สำนักงานหมวดการทางรามัน แล้วเสร็จวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.40+300 - กม.42+015 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 - จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระหว่าง กม.35+114 - กม.36+000 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 - จ้างเหมาโครงการเพิ่อฟื้นฟู ระหว่าง กม.36+700 - กม.38+820 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 - จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ ระหว่าง กม.32+838 - กม.33+900 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400