ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2

ประวัติความเป็นมา ( Background ) ทางหลวงหมายเลข 319 สาย ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง สายหลักที่เชื่อมโยงตัวเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเส้นทางสายนี้จะผ่านอำเภอศรีมโหสถ และยังเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก อาทิ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น ไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 304 ในท้องที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ กม.10+500.000 ถึง กม.16+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.800 กิโลเมตร สภาพเดิมปัจจุบันเป็นทางหลวงแบบ 2 ช่องจราจร ผิวทางชำรุด เส้นทางแตกร้าว และเกิดการทรุดตัว เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้า และการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ส่งผลให้ให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง จึงมีความจำเป็นต้องทำการก่อสร้างผิวทางเดิม เพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างทางสายนี้ ตามอนุมัติกรมฯ ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 สาย ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+500.000 – กม.16+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.800 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 2 ชั้น ชั้นผิวทางหนา 5 เซนติเมตร และรองผิวทางหนา 8 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยก ผิวทางเป็นเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ด้านนอกเป็นทางเท้ากว้างข้างละ 3.45 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median กว้าง 5.10 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดเวลาทำการ 690 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามประกาศเลขที่ สท.1/32/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 11 ราย และผลการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 286,961.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง (386,993,992.30 – 286,168,961.00) = 100,825,031.30 บาท หรือ 26.05 % ซึ่งต่ำกว่างบประมาณ (387,000,000.00 – 286,168ฒ961.00) = 100,831,039.00 บาท หรือ 26.05 % คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคาที่ทางห้างฯ เสนอแล้ว จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 สาย ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 286,168,961.00 บาท (สองร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) สำหรับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทางสายนี้ตลอดสายเป็นเงิน 387 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณ จำนวน 77,400,000.00 บาท ส่วนที่เหลือจะผูกงบประมาณปีต่อๆ ไป จนครบจำนวนเงินค่างาน สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ประธานกรรมการ 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี กรรมการ 3. นายนพดล นุ่มน้อย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 4. นางปรียนุช เตชะนรราช วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 5. นายช่างโรงการฯ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม (ผู้ควบคุมงาน) ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 กรรมการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400