รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ธ.ค./2562
5.438
0.000
96.299
100.000
0.000
  
พ.ย./2562
0.863
1.639
90.971
100.000
-9.209
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่1 วันที่ 8 พศจิกายน 2560) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจาก Modified Asphalt Concrete เป็น Asphalt Concrete Wearing(AC.40-50) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ต.ค./2562
1.022
1.982
89.927
98.361
-8.434
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่1 วันที่ 8 พศจิกายน 2560) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจาก Modified Asphalt Concrete เป็น Asphalt Concrete Wearing ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ก.ย./2562
3.820
3.249
88.905
96.379
-7.474
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจากMODIFIED ASPHALT CONCRETE เป็น ASPHALT CONCRETE WEARING(AC>40-50)ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ส.ค./2562
3.370
4.722
85.085
93.130
-8.045
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) -รอการแก้ไขแบบและสัญญางานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และแก้ไขงานผิวทางจากMODIFIED ASPHALT CONCRETE เป็น ASPHALT CONCRETE WEARING(AC>40-50)ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ก.ค./2562
2.462
5.144
81.715
88.405
-6.693
  ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
มิ.ย./2562
2.180
79.251
5.795
83.264
-4.013
  ติดปัญหากรรมสิทธฺ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
พ.ค./2562
4.862
5.756
77.071
77.469
-0.398
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
เม.ย./2562
2.391
5.935
72.203
71.713
0.490
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
มี.ค./2562
3.635
4.227
69.813
65.778
4.035
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ก.พ./2562
2.108
3.559
66.178
61.551
4.627
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ม.ค./2562
4.701
1.898
64.070
57.992
6.078
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ธ.ค./2561
3.451
1.526
59.369
56.094
3.275
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
พ.ย./2561
3.567
2.294
55.919
54.568
1.351
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ต.ค./2561
1.975
4.616
52.351
96.063
-43.712
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ก.ย./2561
1.228
4.579
50.376
91.447
-41.071
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ส.ค./2561
5.598
6.156
49.148
86.868
-37.720
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.ค./2561
4.947
6.649
43.551
80.712
-37.161
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มิ.ย./2561
8.385
4.973
38.604
74.063
-35.459
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ค./2561
5.398
4.771
30.220
69.090
-38.870
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
เม.ย./2561
4.626
3.725
24.822
64.319
-39.497
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
มี.ค./2561
2.544
3.825
20.196
60.594
-40.398
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ก.พ./2561
7.827
3.825
17.652
56.769
-39.117
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ม.ค./2561
0.930
4.380
9.825
52.944
-43.119
  -ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด(รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) -ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
พ.ย./2560
4.706
4.370
4.771
44.194
-39.423
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด (รับมอบพื้นที่ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560) - ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
ต.ค./2560
0.000
4.380
0.065
39.824
-39.759
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจ่ายค่าเวนคืนที่ดินยังไม่หมด
ก.ย./2560
0.000
4.658
0.065
35.444
-35.379
  - พื้นที่่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ส.ค./2560
0.000
5.018
0.065
30.786
-30.721
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ก.ค./2560
0.000
5.038
0.065
25.768
-25.703
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
มิ.ย./2560
0.000
5.095
0.065
20.730
-20.665
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
พ.ค./2560
0.000
4.952
0.065
15.635
-15.570
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
เม.ย./2560
0.000
3.258
0.065
10.683
-10.618
   - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
มี.ค./2560
0.000
2.296
0.065
7.425
-7.360
   - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
ก.พ./2560
0.000
1.725
0.065
5.129
-5.064
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินทั้งหมด
ม.ค./2560
0.065
1.665
0.065
3.404
-3.339
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งหมด
ธ.ค./2559
0.000
1.672
0.000
1.739
-1.739
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืน ที่ดินทั้งหมด
พ.ย./2559
0.000
0.045
0.000
0.067
-0.067
  - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่่ดิน ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400