รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ต.ค./2560
0.000
0.013
0.000
0.136
-0.136
  - เตรียมการดำเนินการก่อสร้าง - รอครวจสอบแนวเขตทางและพื้นที่กรรมสิทธิ์
ก.ย./2560
0.000
0.124
0.000
0.124
-0.124
  - เตรียมการดำเนินการก่อสร้าง - รอตรวจสอบแนวเขตทางและพื้นที่กรรมสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400