รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ม.ค./2563
0.177
4.443
0.804
55.258
-54.454
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
0.000
4.823
0.627
50.815
-50.188
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
0.000
5.599
0.627
45.992
-45.365
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
0.000
5.425
0.627
40.392
-39.765
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
0.000
4.229
0.627
34.967
-34.340
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
0.000
3.186
0.627
30.738
-30.111
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
0.000
2.591
0.627
27.553
-26.926
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
0.000
2.061
0.627
24.962
-24.335
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2562
0.000
1.874
0.627
22.900
-22.200
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2562
0.000
1.579
0.627
21.027
-20.400
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2562
0.000
1.288
0.627
19.447
-18.820
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2562
0.000
4.420
0.627
62.483
-61.856
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2562
0.000
4.359
0.627
58.063
-57.436
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2561
0.000
4.667
0.627
53.704
-53.077
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2561
0.000
4.898
0.627
49.034
-48.411
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2561
0.000
5.471
0.627
44.149
-43.522
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2561
0.000
5.247
0.627
38.678
-38.678
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2561
0.000
4.107
0.627
33.431
-32.804
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.ค./2561
0.000
2.896
0.627
29.324
-28.697
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
0.364
2.348
0.627
26.428
-25.801
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
0.114
1.916
0.264
24.080
-23.816
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
0.080
1.720
0.150
22.164
-22.014
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
0.000
1.473
0.070
20.444
-20.374
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
0.000
0.070
1.206
18.971
-18.901
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
ม.ค./2561
0.000
0.070
1.366
17.765
-17.695
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธ์ที่ดิน
ธ.ค./2560
0.000
1.523
0.070
16.399
-16.329
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2560
0.027
1.767
0.070
14.876
-14.806
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2560
0.000
2.061
0.043
13.109
-13.066
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
0.000
1.949
0.043
11.048
-11.005
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2560
0.000
1.823
0.043
9.099
-9.056
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.ค./2560
0.000
1.440
0.040
7.280
-7.240
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
0.052
2.410
0.075
5.834
-5.759
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2560
0.023
1.832
0.023
3.424
-3.401
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2560
0.000
1.308
0.000
1.592
-1.592
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2560
0.000
0.276
0.000
0.284
-0.284
  พื้นที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400