รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.50+000.000 - กม.55+500.000 (ตอน 15)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ก.พ./2563
0.635
0.781
28.160
26.550
1.610
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) กม.53+900 - กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800 - กม.55+300
ม.ค./2563
2.709
0.858
27.525
25.768
1.757
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) กม.53+900 - กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า) กม.54+800 - กม.55+300
ธ.ค./2562
0.602
0.070
24.910
100.000
-75.090
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ย./2562
4.365
0.690
24.859
99.930
-75.071
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ต.ค./2562
0.415
1.020
20.494
99.240
-78.746
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ย./2562
1.149
1.070
20.079
98.220
-78.141
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2562
0.416
2.740
18.931
97.150
-78.219
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ค./2562
0.478
4.020
18.515
94.410
-75.895
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงสุกร)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด (โรงงานย้อมสีผ้า)กม.54+800-กม.55+300
มิ.ย./2562
0.572
3.660
18.037
90.390
-72.353
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิื 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธ์ฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ค./2562
0.635
4.390
17.465
86.730
-69.265
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54+450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด (โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800 - กม.55+300
เม.ย./2562
0.292
5.450
16.831
82.340
-65.510
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 3.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
มี.ค./2562
1.477
6.800
16.538
76.890
-60.352
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.พื้นที่เอกชน 3.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 3.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
ก.พ./2562
0.625
7.120
15.061
70.090
-55.029
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด (โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ม.ค./2562
1.025
8.060
14.436
62.970
-48.534
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ธ.ค./2561
1.468
7.250
13.411
54.910
-41.499
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด กม.54+800-กม.55+300
พ.ย./2561
0.385
6.520
11.943
47.660
-35.717
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธ์ฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด กม.54+800-กม.55+300
ต.ค./2561
0.299
5.460
11.558
41.140
-29.582
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ย./2561
0.000
5.460
11.259
35.680
-24.421
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 โรงงานย้อมผ้า กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2561
0.338
3.890
11.259
30.220
-18.961
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ก.ค./2561
0.000
2.320
10.921
26.330
-15.409
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
มิ.ย./2561
0.000
1.910
10.921
24.010
-13.089
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
พ.ค./2561
0.136
1.910
10.921
22.100
-11.179
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
เม.ย./2561
0.974
1.850
10.785
20.190
-9.405
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า) กม.54+800-กม.55+300
มี.ค./2561
0.592
1.850
9.811
18.340
-8.529
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม(ฟาร์มเลี้ยงหมู)กม.53+900-กม.54.450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54.800-กม.55+300
ก.พ./2561
0.966
1.730
9.219
16.490
-7.271
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1 ชัยยุทธฟาร์ม กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัท รุ่งสินเจริญ กม.54+800-กม.55+300
ม.ค./2561
0.825
1.720
8.253
14.760
-6.507
  1.พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ 2.เสาไฟฟ้า 3.คลองชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน 4.1ชัยยุทธฟาร์ม (ฟาร์มเลี้ยงหมู) กม.53+900-กม.54+450 4.2 บริษัทรุ่งสินเจริญจำกัด(โรงงานย้อมผ้า)กม.54+800-กม.55+300
ส.ค./2560
0.000
1.680
0.123
5.690
-5.567
  1.งานจัดกรรมสิทธิ์ 2.สายไฟฟ้าฝ่ายผลิตและสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.พื้นที่คลองกรมชลประทาน 4.พื้นที่เอกชน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400