รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ม.ค./2565
2.134
4.229
53.780
63.408
-9.628
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ธ.ค./2564
2.038
4.064
51.646
59.179
-7.533
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
พ.ย./2564
1.885
3.309
49.608
55.115
-5.507
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ต.ค./2564
1.834
2.837
47.723
51.806
-4.083
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ก.ย./2564
0.859
2.867
45.889
48.969
-3.080
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ส.ค./2564
0.313
2.587
45.030
46.103
-1.073
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
ก.ค./2564
0.000
2.210
44.717
43.515
1.202
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
มิ.ย./2564
1.104
2.200
44.717
41.305
3.412
  ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  
พ.ค./2564
1.252
2.499
43.613
39.105
4.508
  -
  
เม.ย./2564
0.975
2.744
42.361
36.605
5.756
  -
  
มี.ค./2564
3.373
2.780
41.386
33.861
7.525
  -
  
ก.พ./2564
2.087
2.575
38.013
31.081
6.932
  -
  
ม.ค./2564
2.199
2.542
35.926
28.506
7.420
  -
  
ธ.ค./2563
3.214
2.412
33.727
25.964
7.763
  -
  
พ.ย./2563
2.493
2.368
30.513
23.552
6.961
  -
  
ต.ค./2563
4.007
2.153
28.020
21.184
6.836
  -
  
ก.ย./2563
3.863
2.031
24.013
19.030
4.983
  -
  
ส.ค./2563
5.240
1.513
20.150
16.999
3.151
  -
  
ก.ค./2563
3.024
1.918
14.910
10.643
4.267
  -
  
มิ.ย./2563
3.496
1.495
11.886
8.725
3.161
  รอการขยายอายุสัญญา
  
พ.ค./2563
2.257
1.097
8.390
7.230
1.160
  รอการขยายอายุสัญญา
  
เม.ย./2563
1.730
1.730
6.133
6.133
0.000
  รอการขยายอายุสัญญา
  
มี.ค./2563
0.969
2.842
4.403
89.098
-84.695
  การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.พ./2563
0.189
3.623
3.434
86.256
-82.822
  การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ม.ค./2563
0.032
3.745
3.245
82.633
-79.388
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ธ.ค./2562
0.302
3.747
3.213
78.888
-75.675
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ย./2562
0.277
3.726
2.911
75.141
-72.230
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ต.ค./2562
0.248
3.754
2.634
71.415
-68.781
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ย./2562
0.220
3.783
2.386
67.661
-65.276
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ส.ค./2562
0.000
4.002
2.166
63.878
-61.712
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ค./2562
0.107
4.200
2.166
59.876
-57.710
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
มิ.ย./2562
0.263
4.549
2.059
55.676
-53.617
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ค./2562
0.224
4.411
1.796
51.127
-49.331
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
เม.ย./2562
0.187
4.733
1.572
46.716
-45.144
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
มี.ค./2562
0.101
3.983
1.385
41.983
-40.598
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.พ./2562
0.070
3.615
1.284
38.000
-36.716
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ม.ค./2562
0.032
3.620
1.214
34.385
-33.171
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ธ.ค./2561
0.413
3.742
1.182
30.765
-29.583
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
พ.ย./2561
0.000
3.765
0.769
27.023
-26.254
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ต.ค./2561
0.000
3.503
0.769
23.258
-22.489
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ย./2561
0.224
2.733
0.770
19.755
-18.985
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ส.ค./2561
0.000
2.506
0.546
17.022
-16.476
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
  
ก.ค./2561
0.197
2.239
0.546
14.516
-13.970
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
มิ.ย./2561
0.315
2.162
0.349
12.277
-11.928
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
พ.ค./2561
0.000
2.925
0.034
10.115
-10.081
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
เม.ย./2561
0.000
2.501
0.034
7.190
-7.156
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
มี.ค./2561
0.000
1.690
0.034
4.689
-4.655
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ก.พ./2561
0.000
1.230
0.034
2.999
-2.965
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ม.ค./2561
0.000
0.877
0.034
1.769
-1.735
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ธ.ค./2560
0.034
0.668
0.034
0.892
-0.858
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
พ.ย./2560
0.000
0.118
0.000
0.224
-0.224
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ต.ค./2560
0.000
0.053
0.000
0.106
-0.106
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ก.ย./2560
0.000
0.053
0.000
0.053
-0.053
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400