รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.35+900.000 - กม.38+500.000 (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ตอน 11)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
0.969
2.842
4.403
89.098
-84.695
  การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.พ./2563
0.190
3.623
3.435
86.256
-82.821
  การแก้ไขแบบและสัญญา
ม.ค./2563
0.032
3.745
3.245
82.633
-79.388
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ธ.ค./2562
0.302
3.747
3.213
78.888
-75.675
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ย./2562
0.277
3.726
2.911
75.141
-72.230
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ต.ค./2562
0.248
3.754
2.634
71.415
-68.781
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ย./2562
0.220
3.783
2.386
67.661
-65.276
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ส.ค./2562
0.000
4.002
2.166
63.878
-61.712
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ค./2562
0.107
4.200
2.166
59.876
-57.710
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
มิ.ย./2562
0.263
4.549
2.059
55.676
-53.617
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ค./2562
0.224
4.411
1.796
51.127
-49.331
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
เม.ย./2562
0.187
4.733
1.572
46.716
-45.144
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
มี.ค./2562
0.101
3.983
1.385
41.983
-40.598
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.พ./2562
0.070
3.615
1.284
38.000
-36.716
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ม.ค./2562
0.032
3.620
1.214
34.385
-33.171
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ธ.ค./2561
0.413
3.742
1.182
30.765
-29.583
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
พ.ย./2561
0.000
3.765
0.769
27.023
-26.254
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ต.ค./2561
0.000
3.503
0.769
23.258
-22.489
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ย./2561
0.224
2.733
0.770
19.755
-18.985
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ส.ค./2561
0.000
2.506
0.546
17.022
-16.476
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การแก้ไขแบบและสัญญา
ก.ค./2561
0.197
2.239
0.546
14.516
-13.970
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
0.315
2.162
0.349
12.277
-11.928
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
0.000
2.925
0.034
10.115
-10.081
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
0.000
2.501
0.034
7.190
-7.156
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
0.000
1.690
0.034
4.689
-4.655
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
0.000
1.230
0.034
2.999
-2.965
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2561
0.000
0.877
0.034
1.769
-1.735
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2560
0.034
0.668
0.034
0.892
-0.858
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2560
0.000
0.118
0.000
0.224
-0.224
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2560
0.000
0.053
0.000
0.106
-0.106
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2560
0.000
0.053
0.000
0.053
-0.053
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400