รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.30+000.000 - กม.35+900.000 (ตอน 10)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
1.866
0.000
3.985
100.000
-96.015
  -ได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 จํานวน 145 แปลง รวม 152 แปลงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับมอบ 16 แปลง
ก.พ./2563
0.000
0.000
2.119
100.000
-97.881
  ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ม.ค./2563
0.000
0.000
2.119
100.000
-97.881
  ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ธ.ค./2562
0.000
0.000
2.119
100.000
-97.881
  ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
พ.ย./2562
0.000
0.157
2.119
100.000
-97.881
  ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ต.ค./2562
0.000
0.780
2.119
99.843
-97.724
  ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ก.ย./2562
0.000
3.897
2.119
99.063
-96.944
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ส.ค./2562
0.000
4.584
2.119
95.166
-93.047
  -ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
ก.ค./2562
0.000
4.825
2.119
90.582
-88.463
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
มิ.ย./2562
0.000
5.412
2.119
85.757
-83.638
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบก่อสร้าง ช่วง กม.35+600 - กม.35+900 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11 - แก้ไขปัญหาดินอ่อน ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานในปัจจุบัน โดยก่อสร้าง Bearing Unit บริเวณคอสะพานทุกตัว
พ.ค./2562
0.000
5.730
2.119
80.345
-78.226
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบก่อสร้าง ช่วง กม.35+600 - กม.35+900 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11 - แก้ไขปัญหาดินอ่อน ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานในปัจจุบัน โดยก่อสร้าง Bearing Unit บริเวณคอสะพานทุกตัว
เม.ย./2562
0.000
6.640
2.119
74.615
-72.496
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบสะพาน กม.35+781.790 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11
มี.ค./2562
0.000
6.500
2.119
67.975
-65.856
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบสะพาน กม.35+781.790 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11
ก.พ./2562
0.000
6.101
2.119
61.475
-59.356
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบสะพาน กม.35+781.790 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11
ม.ค./2562
0.000
5.554
2.119
55.374
-53.255
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบสะพาน กม.35+781.790 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11
ธ.ค./2561
0.000
5.309
2.119
49.820
-47.701
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบ Underpass Box กม.33+438.500 และ กม.35+165.500 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบช่วงบ่อลึก กม.32+525 - กม.32+675 เป็นสะพาน - แก้ไขแบบสะพาน กม.35+781.790 ให้สอดคล้องกับ ตอน 11
พ.ย./2561
0.000
5.212
2.119
44.511
-42.392
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ -แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ต.ค./2561
0.000
4.898
2.119
39.299
-37.180
  -ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ -แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ก.ย./2561
0.000
3.799
2.119
34.401
-32.282
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตรคิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ -แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ส.ค./2561
0.004
3.010
2.119
30.602
-28.483
  -ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตรคิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ -แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ก.ค./2561
0.037
2.456
2.115
27.592
-25.477
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ -แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
มิ.ย./2561
0.052
1.764
2.078
25.136
-23.058
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตรคิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
พ.ค./2561
0.043
1.843
2.026
23.372
-21.346
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตรคิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
เม.ย./2561
0.855
1.829
1.983
21.529
-19.546
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
มี.ค./2561
0.251
1.922
1.128
19.700
-18.572
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ก.พ./2561
0.369
1.923
0.877
17.778
-16.901
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 -กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ม.ค./2561
0.128
1.856
0.508
15.855
-15.347
  - ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 -กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่ - แก้ไขแบบสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.32+250, กม.33+700, และ กม.34+558
ธ.ค./2560
0.173
1.564
0.380
13.999
-13.619
  -ได้รับมอบพื้นที่ระหว่าง กม.32+800 - กม.33+320 รวมระยะทาง 520.00 เมตร คิดเป็น 8.60% ของพื้นที่
พ.ย./2560
0.117
1.431
0.207
12.435
-12.228
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งหมด
ต.ค./2560
0.005
1.545
0.090
11.004
-10.914
  ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนครปฐมเป็นบางส่วน จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ทั้งหมด
ก.ย./2560
0.000
2.478
0.085
9.459
-9.374
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
ส.ค./2560
0.000
1.968
0.085
6.981
-6.896
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
ก.ค./2560
0.000
1.896
0.085
5.013
-4.928
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
มิ.ย./2560
0.000
1.846
0.085
3.117
-3.032
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
พ.ค./2560
0.041
0.874
0.085
1.271
-1.186
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
เม.ย./2560
0.044
0.395
0.044
0.397
-0.353
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
มี.ค./2560
0.000
0.002
0.000
0.002
-0.002
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400