รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 (ตอน4)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
3.490
6.698
19.582
67.411
-47.829
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ช่วง กม.9+400.000 - กม.9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเติมจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ก.พ./2563
1.857
6.520
16.092
60.713
-44.624
  ผู้รับจ้างได้รับพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ช่วง กม.9+400.000 - กม.9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม.ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่เพิ่มเติมจากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ม.ค./2563
0.949
4.150
14.235
54.193
-39.958
   ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2562
0.000
4.376
13.286
50.043
-36.757
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2562
0.781
4.266
13.286
45.667
-32.381
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2562
0.710
4.113
12.505
41.401
-28.896
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2562
1.468
4.244
11.795
37.288
-25.493
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ 1 กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2562
0.237
4.250
10.327
33.044
-22.717
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว ครั้งที่ ๑ กม.9+400.000 - 9+850.000 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2562
0.240
3.596
10.090
28.794
-18.704
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 1 กม.9+400-9+850 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2562
0.291
3.602
9.850
25.198
-15.348
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงนนทบุรี ครั้งที่ 1 กม.9+400-9+850 (ประมาณ 11%) พื้นที่ส่วนที่เหลือติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2562
0.000
3.524
9.559
21.596
-12.037
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
เม.ย./2562
0.032
3.415
9.559
18.072
-8.513
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
มี.ค./2562
0.332
2.655
9.527
14.657
-5.130
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ก.พ./2562
0.190
5.410
9.195
50.500
-41.305
  ผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี กม.9+400.000 - 9+850.000 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือติดกรรมสิทธื์ที่ดิน
ม.ค./2562
0.099
4.570
9.005
45.100
-36.095
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ธ.ค./2561
0.488
2.920
8.906
40.530
-31.624
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ย./2561
0.442
2.370
8.418
37.610
-29.192
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ต.ค./2561
0.494
2.350
7.976
35.230
-27.254
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ย./2561
1.872
2.350
7.482
32.890
-25.408
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส.ค./2561
0.904
2.340
5.610
30.540
-24.930
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.ค./2561
0.612
2.340
4.706
28.200
-23.494
  ผู้รับข้างได้รับพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรีแล้ว กม.9+400 - 9+850 ระยะทางประมาณ 450 ม. ได้รับแบบที่แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2561
1.049
2.030
4.094
25.860
-21.766
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พ.ค./2561
2.934
1.980
3.045
23.830
-20.785
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม.ย./2561
0.000
2.010
0.111
21.850
-21.739
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มี.ค./2561
0.000
2.010
0.111
19.840
-19.729
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก.พ./2561
0.000
2.020
0.111
17.830
-17.719
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ม.ค./2561
0.000
1.900
0.111
15.810
-15.699
  ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
มิ.ย./2560
0.034
1.070
0.034
2.010
-1.976
  ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400