รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+400 - กม.4.100 (ตอน 2)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
1.834
0.000
85.335
100.000
-14.666
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
เม.ย./2566
1.497
0.000
83.501
100.000
-16.500
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
มี.ค./2566
0.939
0.000
82.004
100.000
-17.997
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ก.พ./2566
0.517
0.000
81.064
100.000
-18.937
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ม.ค./2566
3.361
0.658
80.547
100.000
-19.453
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
ธ.ค./2565
3.002
0.832
77.186
99.343
-22.157
  งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1 ขยายเส้นทางรองรับการจราจร และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
  
พ.ย./2565
2.960
1.142
71.692
98.511
-26.819
  
  
ต.ค./2565
2.960
2.202
71.692
97.369
-25.677
  
  
ก.ย./2565
1.913
2.525
68.732
95.167
-26.435
  
  
ส.ค./2565
2.283
3.556
66.819
92.642
-25.823
  
  
ก.ค./2565
3.239
3.907
64.536
89.086
-24.550
  
  
มิ.ย./2565
3.547
4.249
81.297
85.179
-3.882
  
  
พ.ค./2565
3.846
6.087
57.749
80.930
-23.181
  
  
เม.ย./2565
3.154
7.071
53.904
74.843
-20.939
  
  
มี.ค./2565
5.167
7.287
50.749
67.772
-17.023
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ก.พ./2565
2.852
8.470
45.582
60.485
-14.903
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ม.ค./2565
3.068
7.014
42.730
52.015
-9.285
  - กม.0+400 ถึง กม.1+400 ติดขัดการก่อสร้างสะพาน เนื่องจากรอการขยายเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ (เดิม) ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฯ (ตอน 1)
- ขาดแรงงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-2019
  - ประสานงานนายช่างโครงการฯ ตอน 1 เพื่อวางแผนร่วมกันในส่วนงานขยายเส้นทาง Ramp ES และ EW รองรับการจราจรบนถนนรัตนาฯ จึงเริ่มก่อสร้างสะพาน Main Viaduct LT&RT ต่อไป
ธ.ค./2560
0.000
0.205
2.362
13.974
-13.769
  -ไม่สรามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ (การรับมอมพื้นที่ 0.000% )
-แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการฯ ตอน 1+2)
-แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงยางใหญ่และอาคารตำราจทางหลวง
  
พ.ย./2560
0.000
0.205
2.176
11.612
-11.406
   - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ต.ค./2560
0.000
0.205
2.065
9.436
-9.231
  - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ก.ย./2560
0.000
0.205
2.209
7.371
-7.166
  - ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างใดๆได้เนื่องจากยังมิได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (การรับมอบพื้นที่ 0.000%)
- แนวเส้นทาง Ramp ES, Ramp NS จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อน เนื่องจากเป็นส่วนขยายการจราจรเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพาน Main LT&RT (เป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการ ตอน 1+2)
- แนวสะพาน Main LT&RT พาดผ่านอาคารหมวดทางหลวงบางใหญ่และอาคารตำรวจทางหลวง
  
ส.ค./2560
0.000
0.205
1.429
5.163
-4.957
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์ และรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี
  
ก.ค./2560
0.000
0.205
1.438
3.733
-3.528
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์ และรับมอบพื้นที่ก่อสร้างจากแขวงทางหลวงนนทบุรี
  
มิ.ย./2560
0.166
0.205
1.667
2.296
-2.090
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
พ.ค./2560
0.006
0.040
0.594
0.629
-0.589
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
เม.ย./2560
0.034
0.034
0.008
0.035
-0.001
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการฯ ตอน 1 ผนวกกับไม่ผ่านการอนุมัติการปิดเบี่ยงการจราจร โดยประชาสัมพันธ์แล้ว ณ ห้องประชมแขวงทางหลวงนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
  
มี.ค./2560
0.000
0.000
0.021
0.027
-0.027
  -ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากยังมิได้ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์
-พื้นที่อื่นๆ รอการจัดกรรมสิทธิ์
-แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนในเรื่องการขออนุญาติก่อสร้างในพื้นที่ลำคลองและทางสาธารณะ
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400