รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
พ.ค./2562
4.048
0.003
100.000
100.000
0.000
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2562
1.429
2.779
95.952
99.997
-4.045
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น หมายเหตุ ได้รับอนุมัติถัวจ่ายครั้งที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบครั้งที่ ๒ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในส่วนที่เสียหายเพิ่มเติมนั้น รายการก่อสร้างในสัญญายังขาดรายการ Asphalt Concrete Levelling โครงการฯ กำลังดำเนินการขอเสนอแก้ไขแบบครั้งที่ ๓ และขอขยายอายุสัญญา เนื่องจากเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
มี.ค./2562
4.454
4.218
94.523
97.218
-2.695
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2562
3.086
3.607
90.069
93.000
-2.931
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2562
2.050
3.919
86.983
89.393
-2.410
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2561
1.154
1.728
84.933
85.474
-0.541
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2561
0.290
0.270
83.779
83.746
0.033
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ต.ค./2561
0.107
0.094
83.489
83.476
0.013
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ย./2561
0.000
5.964
83.382
88.129
-4.747
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ส.ค./2561
0.827
6.046
83.382
82.165
1.217
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ค./2561
0.000
5.564
82.555
76.119
6.436
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มิ.ย./2561
0.000
5.511
82.555
70.555
12.000
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ค./2561
0.000
4.952
82.555
65.044
17.511
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2561
1.081
4.952
82.555
60.092
22.463
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มี.ค./2561
9.236
4.952
81.474
55.140
26.334
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2561
6.688
4.581
72.238
50.188
22.050
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2561
0.623
4.215
65.550
45.607
19.943
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2560
1.701
4.198
64.927
41.392
23.535
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2560
5.597
3.832
63.226
37.194
26.032
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ต.ค./2560
0.679
3.832
57.629
33.362
24.267
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ย./2560
4.611
3.503
56.950
29.530
27.420
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ส.ค./2560
4.201
1.972
52.339
26.027
26.312
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.ค./2560
2.616
1.972
48.138
24.055
24.083
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มิ.ย./2560
4.491
1.972
45.522
22.083
23.439
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ค./2560
3.525
1.972
41.031
20.111
20.920
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
เม.ย./2560
2.404
1.972
37.506
18.139
19.367
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
มี.ค./2560
7.838
1.873
35.102
16.167
18.935
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ก.พ./2560
6.448
1.915
27.264
14.294
12.970
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ม.ค./2560
2.455
1.915
20.816
12.379
8.437
  การจราจรหนาแน่น
ธ.ค./2559
1.481
1.915
18.361
10.464
7.897
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
พ.ย./2559
1.027
1.915
16.880
8.549
8.331
  ปริมาณการจราจรหนาแน่น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400