รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
0.025
2.985
0.741
7.518
-6.777
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  1.แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/708 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/754 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565ถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยแนบสำเนาหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/752 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน โดยให้ศูนย์ป่าไม้ลำพูนร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน
3. แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
พ.ค./2565
0.026
2.542
0.715
4.533
-3.818
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือที่ คค.06010(ส)/1377 ลว.24 มีนาคม ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
เม.ย./2565
0.025
1.374
0.689
1.991
-1.302
  ติดขัดงานล้อมย้ายต้นไม้ในเขตทางหลวง กม.119+820.000 - กม.136+000.000
  1.แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/708 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/754 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565ถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวง โดยแนบสำเนาหนังสือเลขที่ ทส 1614.4/752 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน โดยให้ศูนย์ป่าไม้ลำพูนร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูน
3. แขวงทางหลวงลำพูน มีหนังสือเลขที่ คค 06010 (ส)/1377 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูนเรื่องขอแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อร่วมทำการสำรวจไม้ในเขตทางหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
มี.ค./2565
0.601
0.172
0.664
0.617
0.047
  
  
ก.พ./2565
0.024
0.151
0.063
0.445
-0.382
  
  
ม.ค./2565
0.026
0.154
0.039
0.294
-0.255
  
  
ธ.ค./2564
0.130
0.140
0.130
0.140
-0.127
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400