รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
0.039
2.137
0.817
12.296
-11.479
  ติดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ รอพื้นที่ ออป. เข้าดำเนินการตัดต้นไม้
พ.ค./2565
0.039
2.226
0.778
10.158
-9.380
  ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ รอพื้นที่ ออป.เข้าดำเนินการตัดต้นไม้
มี.ค./2565
0.039
2.036
0.700
5.955
-5.255
  ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตก่อสร้าง
  รอ ออป.เข้าดำเนินการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400