รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2565
1.502
11.282
2.227
16.304
-5.022
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ติดขัดกรรมสิทธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า(2019)ในพื้นที่
   - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
เม.ย./2565
2.122
9.780
2.787
14.077
-4.297
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ติดขัดกรรมสิทธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่
ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโร
น่า(2019)ในพื้นที่
   - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
มี.ค./2565
0.973
7.683
4.725
11.890
-3.606
   - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า
(2019)ในพื้นที่
- พนักงานของกินการร่วมค้า วีเอช ติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (2019) ทั้งหมด 28 คน และมีผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงทั้งหมด 40 คน
   - โครงการฯได้ทำหนังสือถถึงแขวงทางหลวงสตูลให้
ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย
สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
ก.พ./2565
2.314
6.881
2.886
6.565
0.316
  - แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
  - โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงสตูลให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการรื้อย้าย สิ่งที่ติดขัดในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางหลวง
ม.ค./2565
2.827
4.566
1.976
3.680
0.887
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
ธ.ค./2564
0.835
1.739
0.812
1.705
0.034
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
พ.ย./2564
0.287
0.904
0.815
0.893
0.011
  -แนวเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-แนวท่อประปา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสิ่งปลูกสร้างติดขัด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-มีสายสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2019)ในพื้นที่
  
ต.ค./2564
0.605
0.618
0.053
0.078
0.540
  ติดขัดแนวท่อประปา, แนวเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคม
  
ก.ย./2564
0.024
0.024
0.024
0.024
0.000
  -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400