รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
0.583
3.243
5.291
17.115
-11.824
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  
พ.ค./2565
0.823
2.891
4.708
13.872
-9.164
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  
เม.ย./2565
0.574
2.844
3.885
10.981
-7.096
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  
มี.ค./2565
1.600
2.612
3.311
8.137
-4.826
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  
ก.พ./2565
1.049
2.396
1.711
5.525
-3.814
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  
ม.ค./2565
0.324
2.159
0.662
3.129
-2.467
  1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง
2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน
  
ธ.ค./2564
0.264
0.211
0.338
0.610
-0.272
  
  
พ.ย./2564
0.031
0.171
0.074
0.399
-0.325
  
  
ต.ค./2564
0.032
0.171
0.042
0.228
-0.186
  
  
ก.ย./2564
0.010
0.057
0.010
0.057
-0.047
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400