รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สายแพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
1.265
1.842
7.964
13.745
-5.781
  1.1 ติดขัดเสาไฟฟ้า, ประปา
1.2 ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง
1.3 ติดขัดพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
  1.1 ดำเนินการแจ้งรื้อย้าย
1.2 ดำเนินการแจ้ง ผอ.ขท.แพร่ ให้ขออนุญาตทำไม้หวงห้ามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.3 ได้รับหนังสือลงมติความเห็นชอบดำเนินการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศ (ป.ส.19-1)
ต.ค./2564
0.298
0.166
0.330
0.331
-0.001
  ปัญหาอุปสรรค
1.ติดขัดเสาไฟ
2.ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง
แนวทางการแก้ไข
1.ดำเนินการแจ้งรื้อย้าย
2.ดำเนินการแจ้ง ผอ.ขท.แพร่ ให้ขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  
ก.ย./2564
0.032
0.165
0.032
0.165
-0.133
  ปัญหาอุปสรรค
1.ติดขัดเสาไฟฟ้า
2.ติดขัดต้นไม้หวงห้ามในเขตทาง
แนวทางการแก้ไข
1.ดำเนินการแจ้งรื้อย้าย
2.ดำเนินการแจ้ง ผอ.ขท.แพร่ ให้ขออนญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400