รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.ย./2565
9.417
11.270
76.858
84.860
-8.002
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  
ส.ค./2565
7.845
10.540
67.441
73.590
-6.149
  ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  
ก.ค./2565
8.357
10.490
59.596
63.050
-3.454
  -ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  -
มิ.ย./2565
7.070
51.239
8.830
52.560
-1.321
  -
  -
พ.ค./2565
8.608
44.169
8.730
43.730
0.439
  
  
เม.ย./2565
4.923
35.560
7.600
35.000
0.560
  
  
มี.ค./2565
13.152
30.637
6.060
27.400
3.237
  - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ก.พ./2565
4.892
17.485
5.610
21.340
-3.855
  สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ม.ค./2565
6.259
12.593
5.340
15.730
-3.137
  สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปาและโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ธ.ค./2564
3.975
6.333
4.960
10.390
-4.057
   - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700-กม.2+900 ด้าน LT&RT
   - โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
พ.ย./2564
0.826
2.358
3.070
5.430
-3.072
  สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700 - กม.2+900 ด้าน LT&RT
  โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่ีอขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ต.ค./2564
1.532
1.532
1.580
2.360
-0.828
  - สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ ติดขัดการก่อสร้าง ช่วง กม.1+700.000 - กม.2+900.000 ด้าน LT. & RT.
  - โครงการฯ ทำหนังสือแจ้งแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์มาทำการรื้อย้ายต่อไป
ก.ย./2564
0.000
0.000
0.780
0.780
-0.780
  -
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400