รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
5.430
9.700
31.613
38.084
-6.471
  - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลกระทบเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง
- มีฝนตกชุก
  - ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.171 ลว. 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
- ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.423 ลว. 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
พ.ค./2565
1.369
4.610
26.183
28.384
-2.201
  - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลกระทบเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง
- มีฝนตกชุก
  -ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.171 ลว. 24 เมษายน 2563 เรื่องความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
-ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.423 ลว. 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19))
เม.ย./2565
4.533
4.615
24.814
23.774
1.040
  1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
  
มี.ค./2565
3.551
4.255
20.281
19.159
1.122
  1. โครงการก่อสร้างใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
2. ติดขัดพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน
2. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างทางข้ามระดับเดียวกับทางรถไฟ
ก.พ./2565
5.980
4.110
16.730
14.904
1.826
  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ม.ค./2565
5.753
3.620
10.750
10.794
0.000
  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ธ.ค./2564
2.743
3.295
4.997
7.174
0.000
  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
พ.ย./2564
2.254
2.430
2.254
3.879
0.000
  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ก.ย./2564
0.000
0.154
0.000
0.154
0.000
  
  
ต.ค./2564
0.000
1.295
0.000
1.449
0.000
  อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตกรมชลประทานและการรถไฟแห่งประเทศไทย
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400