รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
พ.ย./2564
1.537
2.570
1.946
2.889
-0.943
  ปัญหา: 1.1 ตำแหน่งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งไฟฟ้าแรงต่ำ ติดขัดการก่อสร้างงานวางท่อและบ่อพัก SIDE DRAIN ทั้ง LT., RT. 1.2 ตำแหน่งแนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาค ติดขัดการก่อสร้างเป็นช่วงๆ 1.3 ขาดแคลนแรงงานและวัสดุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการแก้ไข : 2.1 ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 โครงการฯได้ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงอุทัยธานี และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ 2.2 ข้อ 1.3 บริษัทฯ ได้เพิ่มเวลาการทำงานและหาแหล่งวัสดุเพิ่ม
ต.ค./2564
0.377
0.289
0.409
0.319
0.090
  1.1 ตำแหน่งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งไฟฟ้าแรงต่ำ ติดขัดการก่อสร้างงานวางท่อและบ่อพัก SIDE DRAIN ทั้ง LT., RT. ตลอดแนว 1.2 ตำแหน่งแนวท่อ การประปาส่วนภูมิภาค ติดขัดการก่อสร้างเป็นช่วงๆ 1.3 ขาดแคลนแรงงานและวัสดุ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1.4 ฝนตกหนักต่อเนื่องจากการเกิดมรสุม
ก.ย./2564
0.032
0.030
0.032
0.030
0.002
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400