รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ต.ค./2565
0.584
2.386
15.980
23.452
-7.472
   - สาธารณูปโภค ท่อประปา, ไฟฟ้าและสายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้าง
- สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
- สภาพภูมิอากาศ
   - หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายได้รื้อย้ายแล้วบางส่วน
- แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และแจ้งผู้รับผิดชอบประปาหมู่บ้านทราบเพื่อทำการรื้อย้าย
- อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดกรรมสิทธิ์สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ติดขัดการก่อสร้าง ได้มีการตกลงราคาและจ่ายค่ารื้อย้ายแล้วบางส่วน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400