รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
1.671
1.985
8.815
14.108
-5.293
  - พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับหนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
- พื้นที่อยู่ในเขตป่า ตามมาตรา4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้รับหนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการยื่นอนุญาตทำไม้ต่อกรมป่าไม้
- สาธารณูปโภค ท่อประปา, ไฟฟ้าและสายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้าง
- สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
- การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
- สภาพภูมิอากาศ
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400