รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2565
2.816
7.637
54.869
67.828
-12.959
  ปัญหาและอุปสรรค 1. พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่เขตทางหลวง 2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร) ติดขัดการก่อสร้าง 3. การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง และระบบระบายน้ำข้างทาง 4. เนื่องจากอยู่ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ผู้รับจ้างจึงได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้าง ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านบุคลากร จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข 1. สิ่งก่อสร้างปลูกชิดติดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2. โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุรี
  
ก.พ./2565
3.157
7.606
52.053
60.191
-8.138
  ปัญหาและอุปสรรค 1. พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่เขตทางหลวง 2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร) ติดขัดการก่อสร้าง 3. การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง และระบบระบายน้ำข้างทาง 4. เนื่องจากอยู่ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ผู้รับจ้างจึงได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้าง ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านบุคลากร จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข 1. สิ่งก่อสร้างปลูกชิดติดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2. โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุร
  
ม.ค./2565
3.875
7.708
48.896
52.585
-3.689
  ปัญหาและอุปสรรค 1. พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่เขตทางหลวง 2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร) ติดขัดการก่อสร้าง 3. การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง และระบบระบายน้ำข้างทาง 4. เนื่องจากอยู่ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ผู้รับจ้างจึงได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้าง ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านบุคลากร จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข 1. สิ่งก่อสร้างปลูกชิดติดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2. โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุร
  
ธ.ค./2564
4.769
7.881
45.021
44.877
0.144
  
ปัญหา 1.พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง 2.สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง 3.การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางและระบบระบายน้ำ 4.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา 1.สิ่งก่อสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2.ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 3.วางแผนการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 4.ดำเนินการตามมาตรการป้องก
  
พ.ย./2564
3.080
6.505
40.254
36.996
3.258
  ปัญหา 1.พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง 2.สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง 3.การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางและระบบระบายน้ำ 4.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา 1.สิ่งก่อสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2.ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 3.วางแผนการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 4.ดำเนินการตามมาตรการป้องก
  
ต.ค./2564
3.792
4.182
37.174
30.491
6.683
  ปัญหา 1.พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง 2.สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง 3.การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางและระบบระบายน้ำ 4.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา 1.สิ่งก่อสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 2.ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 3.วางแผนการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 4.ดำเนินการตามมาตรการป้องก
  
ก.ย./2564
1.962
2.399
33.382
26.309
7.073
  ปัญหา
1.พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง,สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง
2.สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง
3.การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทางและระบบระบายน้ำ
4.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหา
1.สิ่งก่อสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
2.ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุรี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
3.วางแผนการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
4.ดำเนินการตามมาตรการป้องก
  
ส.ค./2564
1.712
2.082
31.420
23.910
7.510
  ปัญหาและอุปสรรค
1. พื้นที่เอกชนชิดเขตทาง , สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่เขตทางหลวง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,สายสื่อสาร) ติดขัดการก่อสร้าง
3. การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง และระบบระบายน้ำข้างทาง
4. เนื่องจากอยู่ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ผู้รับจ้างจึงได้รับผลกระทบต่อการก่อสร้าง ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านบุคลากร จึงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข
1. สิ่งก่อสร้างปลูกชิดติดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
2. โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงทางหลวงนนทบุร
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400