รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
0.776
0.000
94.077
100.000
-5.923
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
เม.ย./2566
0.810
0.000
93.301
100.000
-6.699
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
มี.ค./2566
1.255
2.500
83.737
86.017
-2.280
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
ก.พ./2566
2.612
0.000
92.005
100.000
-7.995
  ติดสาธารณูปโภค
ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
  
ม.ค./2566
1.062
0.000
89.393
100.000
-10.607
  
  
ธ.ค./2565
1.315
0.000
88.331
100.000
-11.669
  
  
พ.ย./2565
5.494
1.214
87.016
100.000
-12.984
  
  
ต.ค./2565
1.193
1.214
81.522
99.415
-17.893
  
  
ก.ย./2565
2.718
5.526
80.329
98.201
-17.872
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ส.ค./2565
2.796
5.567
77.611
92.675
-15.064
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ก.ค./2565
3.139
5.344
74.815
87.108
-12.293
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มิ.ย./2565
2.743
5.258
71.767
81.764
-9.997
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
พ.ค./2565
2.188
7.659
68.933
76.506
-7.573
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เม.ย./2565
1.800
7.345
66.745
68.847
-2.102
  1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
  1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มี.ค./2565
2.054
7.831
64.946
61.502
3.444
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟ
แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการป้องการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ม.ค./2565
5.449
7.433
60.302
45.828
14.474
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1 อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า , แนวท่อประปา , สายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ธ.ค./2564
4.008
7.079
54.853
38.395
16.458
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟ้ฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางการแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส
Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนือง
  
พ.ย./2564
4.168
4.145
50.845
31.316
19.529
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง , รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวสายไฟฟ้า
แนวท่อประปา แลัสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงาน
สถานะการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ต.ค./2564
4.345
4.524
46.636
27.171
19.505
  ปัญหาและอุปสรรค
1. สิ่งปลูกสร้างราษฎรชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
2. สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
3. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
แนวทางการแก้ไข
1. อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงนนทบุรีดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทาง
2. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารธูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวไฟฟ้า แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
3. ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

  
มิ.ย./2564
3.972
1.488
30.861
14.948
15.913
  1. ปัญหาและอุปสรรค
1.1 สิ่งปลูกสร้างราษฏรชิดเขตทาง, รุกล้ำเขตทาง
1.2 สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , สายสื่อสาร)
1.3 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 มีผลกระทบกับแรงงานผู้รับจ้าง
2. แนวทางการแก้ไข
2.1 สิ่งปลูกสร้างชิดเขตทาง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อย้าย แนวเสาไฟฟ้า แนวท่อประปา และสายสื่อสาร
2.3 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400