รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2566
0.041
0.000
100.000
100.000
0.000
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
งานแล้วเสร็จ มี.ค.66
  
ก.พ./2566
0.701
99.959
0.000
100.000
-0.041
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจ้างโรคระบาดโควิด-19
  
ม.ค./2566
1.324
0.000
99.258
100.000
-0.742
  
  
ธ.ค./2565
0.997
0.000
97.934
100.000
-2.066
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
พ.ย./2565
2.998
0.000
96.937
100.000
-3.063
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ต.ค./2565
2.460
1.521
93.940
100.000
-6.060
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ก.ย./2565
7.275
4.606
91.482
98.479
-6.997
  ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด - 19
  
ส.ค./2565
3.466
6.994
84.201
93.873
-9.672
  -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
ก.ค./2565
5.085
6.994
80.735
87.286
-6.551
  ผู้รับจ้างไเ่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19
  
มิ.ย./2565
3.048
6.964
75.653
80.292
-4.369
  -โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบอดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  -โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
พ.ค./2565
3.079
6.953
72.605
73.328
-0.723
  -โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารและ
ประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  โครงการฯ ได้เนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
เม.ย./2565
3.632
6.523
69.526
66.375
3.151
  -โครงการฯ ได้ติดขัดเสาไฟฟ้าสูงเป็นบางจุด
-ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
  -โครงการฯได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนการในส่วนที่เหลือต่อไป
มี.ค./2565
4.408
6.869
65.894
59.852
6.042
  -โครงการฯเก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ก.พ./2565
2.321
6.740
61.487
52.983
8.504
  -โครงการฯเก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง
-ผู้รับจ้างได่รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ม.ค./2565
7.855
5.543
59.166
46.243
12.923
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ธ.ค./2564
8.823
5.576
51.311
40.700
10.611
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
พ.ย./2564
5.921
5.714
42.488
35.124
7.364
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ต.ค./2564
4.903
4.330
36.446
29.410
7.156
  -โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สารสื่อสารและประปาติดขัดการก่อสร้าง -ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ยังไม่สิ้สุด
-โครงการฯได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ก.ย./2564
4.378
2.948
31.663
25.080
6.583
  โครงการฯ เก็ฐข้อมูลเสาไฟฟ้า และสายสื่อติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว คงเหลือติดขัดอยู่บางส่วนและได้ประชุมวางแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  
ส.ค./2564
5.731
2.835
27.285
22.132
5.153
  โครงการฯเก็บข้อมูงเสาไฟฟ้า สายรั้งยยืดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
ฌครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ก.ค./2564
4.707
2.719
21.554
19.297
2.257
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโดยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
มิ.ย./2564
3.446
2.363
16.847
16.578
0.269
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากกรณี COVID-19 ยังไม่สื้นสุด
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุะมหารือ และปนะสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
พ.ค./2564
3.901
2.262
13.402
14.215
-0.813
  พื้นที่มีอุปสรรคเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า สายสัญญาณสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
เม.ย./2564
2.630
1.846
9.500
11.953
-2.453
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายสื่อสารติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
มี.ค./2564
2.899
2.453
6.870
10.107
-3.237
  โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ก.พ./2564
1.470
2.290
3.971
7.654
-3.683
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าติดขัด และประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน
  
ม.ค./2564
1.153
2.321
2.501
5.364
-2.863
  โครงการฯเก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า และประปาติดขัดการก่อสร้าง โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
ธ.ค./2563
0.747
1.960
1.348
3.043
-1.695
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า สายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้าและประปาติดขัดการก่อสร้าง
โครงการฯ ได้ดำเนินการประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้วบางส่วน
  
พ.ย./2563
0.328
0.748
0.601
1.083
-0.482
  โครงการฯ เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้า และสายรั้งยึดโยงเสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง
  
ต.ค./2563
0.273
0.335
0.273
0.335
-0.062
  โครงการฯ เริ่มเก็บข้อมูล เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400