รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
เม.ย./2566
4.488
0.000
81.217
100.000
-18.783
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และได้รับการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
มี.ค./2566
4.203
0.000
76.729
100.000
-23.271
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และได้รับการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ก.พ./2566
3.992
1.651
72.526
100.000
-27.474
  ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19
ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67
  
ม.ค./2566
3.204
8.575
68.534
98.349
-29.815
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ฝนตกชุกในฤดูกาลที่ผ่านมา
   ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และอยู่ระหว่างรอดำเนินการขออนุมัติ
ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 1459
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ธ.ค./2565
5.748
10.770
65.330
89.773
-24.443
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
  1.ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 เพื่อจะใช้ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับผลงานที่เหลือ
พ.ย./2565
5.403
8.094
60.482
79.003
-18.421
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
   - เพิ่มเติมเครื่องจักรและบุคคลากร
ต.ค./2565
2.007
6.095
55.179
70.908
-15.729
  1.1 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
1.2 ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาฝนตกชุกในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา
   - เพิ่มเติมเครื่องจักรและบุคคลากร
ก.ย./2565
3.045
4.917
53.172
64.813
-11.641
  1.มีฝนตกชุก
  
ส.ค./2565
6.109
4.472
50.127
59.896
-9.000
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  
ก.ค./2565
1.798
2.536
44.018
55.424
-11.406
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด
2.ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2565
2.786
2.563
42.220
52.888
-10.668
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  
พ.ค./2565
5.461
3.978
39.434
50.352
10.918
  1.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคโควิด 19
2.ฝนตกชุก
  -
เม.ย./2565
1.435
3.943
33.973
46.374
-12.401
  1.ช่วงเริ่มต้นโครงการฯ รอคอยเข้าดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากปัญหาต้นไม้หวงห้ามและไม่หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง
2. เนื่องจากฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม
3. พนักงานติดโควิด 19 จำนวนมากต้องกักตัว ทำให้ขาดแคลนแรงงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  1.พิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
2.เร่งดำเนินการขยายอายุสัญญา เนื่องจากปัญหาต้นไม้หวงห้ามและไม่หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง พร้อมปรับแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาทำการ
มี.ค./2565
4.357
4.286
32.538
42.431
-9.893
  ปัญหาและอุปสรรค
1.1 เนื่องจากฝนตกซุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม
1.2 พนักงานติดโควิด 19 จำนวนมากต้องกักตัว ทำให้ขาดแคลนแรงงานจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

แนวทางแก้ไข เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ก.พ./2565
4.667
4.642
28.181
28.145
-9.964
  ปัญหา ฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม

แนวทางแก้ไข เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทางรวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ม.ค./2565
3.869
4.014
23.514
33.503
-9.989
  ปัญหาและอุปสรรค : ฝนตกชุกและอุทกภัยน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้า

แก้ปัญหา : เพิ่มชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
ธ.ค./2564
4.056
3.406
19.645
29.489
-9.844
  ปัญหา -เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำท่วมคันทางในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้มีผลงานล่าช้าสะสม

แนวทางแก้ไข -เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรและเร่งดำเนินการในส่วนชั้นโครงสร้างผิวทาง รวมทั้งงานอื่นทั้งหมด
  
พ.ย./2564
1.110
2.661
15.589
26.083
-10.494
  
  
ต.ค./2564
0.233
2.160
14.479
23.422
-8.943
  ปัญหา : ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ก.ย./2564
2.099
2.224
14.246
21.263
-7.017
  ฝนตกชุกเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากท่วมคันทาง
  
ส.ค./2564
1.162
1.949
12.147
19.038
-6.891
  ฝนตกชุก
  
ก.ค./2564
1.262
2.038
10.985
17.090
-6.105
  ปัญหา : ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2564
0.853
1.935
9.723
15.052
-5.329
  
  
พ.ค./2564
1.761
1.989
8.870
13.117
-4.247
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้ามช่วงกม.33+000.000 - 36+010.000
แก้ไข : องค์การอุตสาหกรรมป้าไม้เข้าดำเนินการตัดและชักลากออกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
  
เม.ย./2564
1.696
2.072
7.109
11.127
-4.018
  ติดขัดต้นไม้ รออนุญาตจากกรมป่าไม้
  
มี.ค./2564
1.775
1.966
5.413
9.055
-3.642
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม ช่วง กม.33+000 - 36+010.000
แนวทางแก้ไข : อยู่ในระหว่างรอใบอนุญาตกรมป่าไม้ในพื้นที่ติดขัดต้นไม้ ช่วง กม.33+000.000 - 36+010.000
  
ก.พ./2564
1.191
1.842
3.638
7.089
-3.451
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้ามช่วงกม.33+000-36+010.000
การแก้ไข : ช่วงกม.33+000.000-36+010.000อยู่ในช่วงรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ ส่วนช่วงกม.36+400.000-55+625.000 ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ออป.เข้าดำเนินการตัดไม้และชักลากไม้ออกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ 2564
  
ม.ค./2564
1.307
1.466
2.447
5.247
-2.800
  ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
รอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
ธ.ค./2563
0.335
1.492
1.140
3.781
-2.641
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
แนวแก้ไข : ประสานงานกับแขวงทล.สุโขทัยและแขวงทล.ตากที่ 1 ขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
พ.ย./2563
0.427
1.281
0.805
2.289
-1.484
  ปัญหา ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
แนวทางแก้ไข ประสานงานแล้วปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงสุโขทัยและแขวงทางหลวงตากที่ 1 อยู่ในระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้
  
ต.ค./2563
0.254
0.869
0.378
1.008
-0.630
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
การแก้ไข : ประสานงานกับแขวงทางหลวงสุโขทัยและแขวงทางหลวงตากที่ 1 ขอทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขออนุญาตทำไม้เขตทางหลวง เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนงานก่อสร้าง ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงสุโขทัยอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมป่าไม้ และพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงตากที่ 1 อยู่ระหว่างรอสำรวจตีตราไม้หวงห้าม
  
ก.ย./2563
0.124
0.139
0.124
0.139
-0.015
  ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400