รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
พ.ค./2566
3.352
5.874
72.014
78.206
-6.192
  
  
เม.ย./2566
3.418
4.721
68.662
72.332
-3.670
  
  
มี.ค./2566
2.388
4.755
65.244
67.611
-2.367
  
  
ก.พ./2566
3.039
2.782
62.856
96.364
-33.508
  
- การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
(สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565)


  - ได้รับการขยายอายุสัญญาแล้ว
- บริษัทฯได้เสนอปรับแผนงานใหม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ
ม.ค./2566
1.779
3.611
59.817
93.582
-33.765
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  ได้รับการพิจารณาอันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 รออนุมัติ
ธ.ค./2565
0.820
5.838
58.038
89.971
-31.933
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
พ.ย./2565
2.850
7.275
57.218
84.136
-26.918
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ต.ค./2565
2.224
6.544
54.368
76.861
-22.493
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.ย./2565
1.380
5.094
52.144
70.317
-18.173
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขอ
เชื้อ COVID-19
  
ส.ค./2565
3.325
5.052
50.764
65.223
-14.459
  - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.ค./2565
3.835
5.023
47.439
60.171
-12.732
  -การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  
มิ.ย./2565
1.912
4.962
43.604
55.148
-11.544
  - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  
พ.ค./2565
2.167
5.574
41.692
50.186
-8.494
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
เม.ย./2565
2.758
5.445
39.525
44.612
-5.087
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
  
มี.ค./2565
2.472
4.762
36.767
39.167
-2.400
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ก.พ./2565
2.032
3.128
34.295
34.405
-0.110
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
  
ม.ค./2565
1.070
2.990
32.263
31.277
0.986
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ธ.ค./2564
1.605
2.652
31.193
28.287
2.909
   - การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
พ.ย./2564
1.832
2.597
29.588
25.635
3.953
  1. การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 2. ไม่สามารถก่อสร้างงานสะพาน และงาน BOX ได้บางส่วน เนื่องจากเกอดอุทกภัย
  
ต.ค./2564
1.678
2.257
27.756
23.038
4.718
  1. การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 2. ไม่สามารถก่อสร้างงานสะพาน และงาน BOX ได้บางส่วน เนื่องจากอุทกภัย
  
ก.ย./2564
1.456
2.257
26.078
20.781
5.297
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  
ส.ค./2564
1.550
2.854
24.622
18.542
6.098
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า
  
ก.ค./2564
5.649
2.487
23.072
15.670
7.402
  การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า
  
มิ.ย./2564
2.321
2.081
17.423
13.183
4.240
  ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ขาดแรงงานก่อสร้าง)
  
พ.ค./2564
4.539
1.663
15.102
11.102
4.000
  
  
เม.ย./2564
3.125
1.090
10.563
9.439
1.125
  
  
มี.ค./2564
3.304
1.428
7.438
8.349
-0.911
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสาร ได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ก.พ./2564
0.742
1.908
4.134
6.921
-2.787
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสายสื่อสาร ได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ม.ค./2564
1.290
1.832
3.392
5.013
-1.621
  1.ปัญหาอุปสรรค
1. สะพานติดขัดการก่อสร้างพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
2. เสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดขัดการก่อสร้าง
2.แนวทางแก้ไข
1.รอการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติให้ใช้พื้นที่การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
สามารถก่อสร้างสะพานได้ ช่วงรอใบอนุญาต (พื้นที่ติดขัด ตอม่อที่ 7 - 9)
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รื้อย้ายออกเป็นบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างการรื้อย้าย
  
ธ.ค./2563
1.409
1.269
2.102
3.181
-1.079
  ปัญหาอุปสรรค
- เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข
-แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายแล้ว
  
พ.ย./2563
0.480
0.693
1.275
1.912
-1.219
   - เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข่องให้รื้อย้ายแล้ว
  
ต.ค./2563
0.159
0.539
0.213
0.637
-0.424
  ปัญหา
- สะพานติดขัดพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
- เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารติดขัดการก่อสร้าง
แนวทางแก้ไข
- ร่วมประชุมกับทางจังหวัดเพื่อวางแนวทางเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
- แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายแล้ว
  
ก.ย./2563
0.054
0.098
0.054
0.098
-0.044
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400