รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มิ.ย./2565
3.541
4.117
44.837
45.403
-0.566
   เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด่นชัยติดขัดการก่อสร้างไม่สามามรถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบ
- ได้รับอนุญาตจาการรถไฟ ให้เข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจริง
- ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
- มีพายุฝนช่วงกลางเดือน
   - เร่งรัดติดตามเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างกับแขวงทางหลวงแพร่
- ติดตามการรื้อย้ายสายสัญญาณสื่อสารกับการรถไฟ
- เร่งจัดหาแรงงานเพิ่มเติมและเฝ้าระวังป้องกันพนักงานที่ติดเชื้อ
พ.ค./2565
3.660
3.718
41.297
41.286
0.011
  เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด่นชัยติดขัดการก่อสร้างไม่สามามรถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบ
- ได้รับอนุญาตจาการรถไฟ ให้เข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจริง
- ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
- มีพายุฝนช่วงกลางเดือน
  - เร่งรัดติดตามเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างกับแขวงทางหลวงแพร่
- ขณะนี้การรถไฟให้ก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟก่อนได้รับอนุญาตแล้ว โครงการฯ กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
- เร่งจัดหาแรงงานเพิ่มเติม
มี.ค./2565
3.133
2.970
35.047
34.793
0.254
  - เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด่นชัยติดขัดการก่อสร้างไม่สามามรถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบ
- ได้รับอนุญาตจาการรถไฟ ให้เข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจริง
- ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
  - เร่งรัดติดตามเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างกับแขวงทางหลวงแพร่
- ขณะนี้การรถไฟให้ก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟก่อนได้รับอนุญาตแล้ว โครงการฯ กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
- เร่งจัดหาแรงงานเพิ่มเติม
ก.พ./2565
3.031
31.914
2.938
31.823
0.000
  - เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด่นชัยติดขัดการก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบ
- ได้รับอนุญาตพื้นที่จากการถไฟ สามารถก่อสร้างสะพานได้
  - ขณะนี้การรถไฟให้ก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟก่อนได้รับอนุญาตแล้ว โครงการฯ กำลังเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
- เร่งรัดติดตามเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างกับแขวงทางหลวงแพร่
พ.ย./2564
3.113
19.729
6.957
57.650
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดความยาว 14.637 กม. ขณะนี้ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ความยาว 12.913 กม. ส่วนที่เหลืออีก 2.444 กม. กรมป่าไม้กำลังพิจารณา
- เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเด่นชัยติดขัดการก่อสร้างไม่สามามรถก่อสร้างได้เต็มรูปแบบ
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลืออีก 2.444 กม. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ขณะนี้การรถไฟให้ก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟก่อนได้รับอนุญาตแล้ว โครงการฯ กำลัง้ข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
- เร่งรัดติดตามเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างกับแขวงทางหลวงแพร่
- โครงการฯ กำลังดำเนินการเสนอเรื่องการขออขยายอายุสัญญาเรื่องจากรอการอนุญาตขอใช้พื้นที่เพื่อทำประโยขน์
ก.ย./2564
1.508
13.767
8.636
42.868
0.000
  - ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 พื้นที่ทั้งหมดความยาว 14.637 กม. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ความยาว 10.286 กม. ส่วนที่เหลืออีก 4.351 กม. กรมป่าไม้กำลังพิจารณา ส่วนที่อนุญาตแล้วดำเนินการได้ 6.550 กม. ติดขัดต้นสักและไม้กระยาเลย 3.736 กม. แขวงทางหลวงแพร่กำกลังเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
- มีฝนตกหนัก
  - เร่งรัดติดตามเรื่องอนุญาตทำไม้หวงห้ามออกนอกเขตก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
- โครงการฯ กำลังดำเนินการเสนอเรื่องการขออขยายอายุสัญญาเรื่องจากรอการอนุญาตขอใช้พื้นที่เพื่อทำประโยขน์
ส.ค./2564
5.339
12.259
8.624
34.232
0.000
  - ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 พื้นที่ทั้งหมดความยาว 14.637 กม. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ความยาว 10.286 กม. ส่วนที่เหลืออีก 4.351 กม. กรมป่าไม้กำลังพิจารณา ส่วนที่อนุญาตแล้วดำเนินการได้ 6.550 กม. ติดขัดต้นสักและไม้กระยาเลย 3.736 กม. แขวงทางหลวงแพร่กำกลังเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
- มีฝนตกหนัก
  - เร่งรัดติดตามเรื่องอนุญาตขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการขออนุญาตแล้ว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามเร่งรัดการทำไม้หวงห้ามออกนอกเขตก่อสร้าง
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
- โครงการฯ กำลังดำเนินการเสนอเรื่องการขออขยายอายุสัญญาเรื่องจากรอการอนุญาตขอใช้พื้นที่เพื่อทำประโยขน์
ก.ค./2564
2.806
6.920
3.594
25.608
18.688
  - ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 พื้นที่ทั้งหมดความยาว 14.637 กม. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ความยาว 10.286 กม. ส่วนที่เหลืออีก 4.351 กม. กรมป่าไม้กำลังพิจารณา ส่วนที่อนุญาตแล้วดำเนินการได้ 6.550 กม. ติดขัดต้นสักและไม้กระยาเลย 3.736 กม. แขวงทางหลวงแพร่กำกลังเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
- มีฝนตกหนัก
  - เร่งรัดติดตามเรื่องอนุญาตขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการขออนุญาตแล้ว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามเร่งรัดการทำไม้หวงห้ามออกนอกเขตก่อสร้าง
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
มิ.ย./2564
0.929
4.114
3.141
22.014
0.000
  - ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 พื้นที่ทั้งหมดความยาว 14.637 กม. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ได้ความยาว 10.286 กม. ส่วนที่เหลืออีก 4.351 กม. กรมป่าไม้กำลังพิจารณา ส่วนที่อนุญาตแล้วดำเนินการได้ 6.550 กม. ติดขัดต้นสักและไม้กระยาเลย 3.736 กม. แขวงทางหลวงแพร่กำกลังเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  -เร่งรัดติดตามเรื่องอนุญาตขอใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการขออนุญาตแล้ว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามเร่งรัดการทำไม้หวงห้ามออกนอกเขตก่อสร้าง
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
พ.ค./2564
1.526
3.185
2.240
18.873
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่องได้เข้าที่ประชุมอนุกรรมการกรมป่าไม้แล้ว
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
เม.ย./2564
0.093
1.659
2.226
16.633
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่องได้เข้าที่ประชุมอนุกรรมการกรมป่าไม้แล้ว
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
มี.ค./2564
0.067
1.565
2.131
14.407
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่องได้เข้าที่ประชุมอนุกรรมการกรมป่าไม้แล้ว
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
ก.พ./2564
0.067
1.499
2.272
12.276
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ ขณะนี้เรื่องได้เข้าที่ประชุมอนุกรรมการกรมป่าไม้แล้ว
- เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับการรถไฟ ขณะนี้การรถไฟกำลังตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างสะพานของโครงการฯ
ม.ค./2564
0.100
1.320
2.305
10.004
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติ ไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการขออนุญาตขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือน เมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตกับกรมป่าไม้และการรถไฟ
ธ.ค./2563
0.443
1.332
1.907
7.699
0.000
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติไม่สามารถเข้าดำเนินการใด ๆ ได้ ต้องรอการอนุญาตจากกรมป่าไม้ คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2564 เริ่มดำเนินการได้
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ ไม่สามารถก่อสร้างสะพานได้ (ความยาวสะพาน 153 เมตร สะพานคู่)
  - เร่งรัดติดตามเรื่องการขออนุญาตจากกรมป่าไม้และการรถไฟ
ต.ค./2563
0.385
0.586
2.334
3.570
-2.984
  - พื้นที่ทั้งหมดติดขัดป่าไม้สงวนแห่งชาติ
- ติดขัดพื้นที่การรถไฟ
  - เร่งรัดติดตามเรื่องขออนุญาตกับกรมป่าไม้
- เร่่งรัดตามเรื่องขออนุญาตกับการรถไฟ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400