รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ก.พ./2564
4.945
2.767
12.083
10.670
1.413
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ม.ค./2564
5.751
2.170
7.138
2.170
-0.765
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธ.ค./2563
0.886
2.118
1.387
5.733
-4.346
  ปัญหาและอุปสรรค - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไข - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมทางหลวงไปยังแขวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน - โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พ.ย./2563
0.067
2.200
0.501
3.615
-3.114
   ปัญหา - สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง - ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมทางหลวง - ติดขัดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ดินธรณีสงฆ์ของสำนักพุทธ แนวทางแก้ไขปัญหา -โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวงหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -โครงการฯ ได้ทำเรื่องอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมชลประทานไปยังแขวงทางหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน
ต.ค./2563
0.363
1.359
0.434
1.415
0.981
  ปัญหา 1.สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง 2.ติดพื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน การแก้ไขปัญหา 1.โครงการฯ ได้ติดต่อประสานงานแขวง อยุธยา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการฯ ได้ทำเรื่องขออนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมชลประทานไปยังแขวงทางหลวงอยุธยา เพื่อประสานงานกับกรมชลประทาน
ก.ย./2563
0.051
0.056
0.071
0.056
0.015
  สาธารณูปโภคไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง
ส.ค./2563
0.020
0.000
0.020
0.000
0.020
  -
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400