รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
มี.ค./2565
2.968
1.172
92.487
100.000
-7.513
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5
2.พื้นที่ฝนตกชุก
3.ขาดแคลนแรงงาน
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5 คลี่คลาย
2.โครงการฯ ประเมินวางแผนใหม่โดยขอขยายระยะเวลาเพิ่มจากสัญญาเดิมเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ก.พ./2565
1.510
7.462
89.519
98.828
-9.309
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5
2.พื้นที่ฝนตกชุก
3.ขาดแคลนแรงงาน
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 (โอมิครอน) รอบที่ 5 คลี่คลาย
2.โครงการฯ ประเมินวางแผนใหม่โดยขอขยายระยะเวลาเพิ่มจากสัญญาเดิมเพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ม.ค./2565
7.543
10.900
88.009
91.366
-3.357
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ธ.ค./2564
7.996
8.910
80.466
95.282
-14.816
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
พ.ย./2564
8.987
8.607
72.470
86.371
-13.901
   1.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
2.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ต.ค./2564
12.047
12.610
63.482
77.764
-14.282
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ก.ย./2564
7.078
10.876
51.435
65.154
-13.719
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ส.ค./2564
11.055
11.483
44.357
54.278
-9.921
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
ก.ค./2564
0.623
11.323
33.301
42.795
-9.494
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
5.ชุดปูผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและอยู่ในระหว่างการกักตัว
6.ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานณ์โควิด 19
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
มิ.ย./2564
8.370
8.220
32.679
31.473
1.206
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
พ.ค./2564
8.760
7.703
24.310
23.253
1.057
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
4.พื้นที่ฝนตกชุก
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
เม.ย./2564
1.731
2.107
15.550
21.845
-6.295
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
3.ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้การขนส่งวัสดุล่าช้า
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.รอสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 รอบที่ 3 คลี่คลาย
มี.ค./2564
4.399
5.152
13.819
19.738
-5.919
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000 LT., RT.
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่วป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
3.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ก.พ./2564
4.231
5.152
9.419
15.102
-5.683
  1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2..สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ม.ค./2564
3.341
3.514
5.188
9.950
-4.762
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
3.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ธ.ค./2563
1.139
2.881
1.846
6.436
-4.590
   1.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
2.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
3.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
  1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
พ.ย./2563
0.707
1.883
0.707
3.555
-2.848
   1.ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
2.ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน
3.ระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ITV กม.774+700.000 - 775+150.000 LT.
4.สิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทาง กม.772+100.000 - 772+800.000
   1.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
2.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายไปยังการประปาส่วนภูมิภาค อ.ตะกั่ป่า
3.โครงการฯ แจ้งให้แขวงทางหลวงพังงาประสานงานรื้อย้ายการประปาหมู่บ้านไปยัง อบต.บางสัก
4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างทำไม้รายย่อยกับผู้รับจ้าง โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563
5.โครงการฯ รวบรวมข้อมูลนำเสนอ สำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อพิจารณา
ต.ค./2563
0.000
1.176
0.000
1.672
-1.672
  ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ได้ทำหนังสือสัญญาจ้างทำไม้รายย่อยกับผู้รับจ้าง โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563
ก.ย./2563
0.000
0.267
0.000
0.496
-0.496
  ต้นไม้ในเขตทางหลวงแผ่นดินติดขัดการก่อสร้าง
  
ส.ค./2563
0.000
0.229
0.000
0.229
-0.229
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400