รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ก.พ./2564
0.401
2.535
1.602
12.265
-10.663
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงวางแผนแก้ไขปัญหาท่อประปาเหล็กขนาด Dia.1000 mm. โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
ม.ค./2564
0.055
3.088
1.201
9.730
-8.529
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน แนวทางแก้ไข้:ต้นไม้ติดขัดในเขตทางขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ มีการสำรวจท่อประปาในสนามร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค กำลังอยู่ในช่วงในการรื้อย้ายท่อHDPE และทำการวางท่อประปาใหม่ โครงการฯ ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ได้สำรวจหน้าสนามเพื่อหารือวิธีดำเนินการก่อสร้างผ่านคลองชลประทาน และได้ทำเรื่องขออนุญาตแล้ว
ธ.ค./2563
0.403
2.445
1.147
6.642
-5.496
  ปัญหา:ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค ติดขัดคลองชลประทาน แนวทางแก้ไข:ขณะนี้ต้นไม้ที่ติดขัดอยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้,ท่อประปากำลังอยู่ในช่วงจัดจ้างผู้รับจ้างในการรื้อย้าย และทำการวางท่อประปาใหม่,คลองชลประทาน ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทาน ขอทราบรายละเอียดจำนวนและตำแหน่งของคลองชลประทาน เพื่อที่จะดำเนินการทำเรื่องแจ้งขออนุญาตต่อไป
พ.ย./2563
0.051
1.968
0.743
4.197
-3.454
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข : 1) โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ ทำบัญชีต้นไม้ และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้างพร้อมสรุปจำนวนต้นไม้และทำการประชุมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 2)โครงการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค และสำรวจการติดขัดของ ท่อประปาในสนาม ร่วมกับการประปาส่ว
ต.ค./2563
0.552
1.739
0.692
2.229
-1.537
  ปัญหา : ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง ติดขัดสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข : 1) โครงการฯ ทำการสำรวจ เก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทาง ในสายทางของโครงการฯ ทำบัญชีต้นไม้และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้าง พร้อมสรุปจำนวนต้นไม้ และทำการประชุมกับสำนักงานทางหลวงที่1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 2) โครงการฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณุปโภคเพื่อแจ้งข้อมูลและหารือในส่วนของสาธารณูปโภคที่ติดขัดกา
ก.ย./2563
0.051
0.247
0.140
0.490
-0.350
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางสรุปจำนวนต้นไม้ และทำการประชุมกับ สำนักงานทางหลวงที่1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ส.ค./2563
0.053
0.142
0.089
0.243
-0.154
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ เพื่อทำบัญชีต้นไม้และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงจำนวนต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างและจะทำการประชุมเพื่อวางแผนการล้อมย้ายต้นไม้ต่อไป
ก.ค./2563
0.036
0.101
0.036
0.101
-0.065
  ปัญหา : มีต้นไม้ในเขตทางจำนวนมาก แนวทางแก้ไข : โครงการฯ ทำการสำรวจเก็บพิกัดและรายละเอียดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในเขตทางในสายทางของโครงการฯ เพื่อทำบัญชีต้นไม้ และผังต้นไม้ โดยการลงพิกัดจริงของต้นไม้ในแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างและทำการวางแผนการล้อมย้ายต้นไม้ต่อไป
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400