รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สาย สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ต.ค./2565
0.666
0.000
99.805
100.000
-0.195
  (งานแล้วเสร็จ 28 ต.ค.65)
  
ก.ย./2565
5.351
0.000
99.139
100.000
-0.861
  
  
ส.ค./2565
1.230
0.000
93.788
100.000
-6.212
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19)
  โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
ก.ค./2565
6.596
0.000
92.558
100.000
-7.442
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
มิ.ย./2565
16.670
0.000
85.962
100.000
-14.038
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
พ.ค./2565
3.011
0.000
69.292
100.000
-30.708
  -การบริหารงานของผู้รับจ้าง
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
เม.ย./2565
1.715
0.000
66.281
100.000
-33.719
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้าง
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  -โครงการฯ ทำหนังสือเร่งรัดงานถึงผู้รับจ้าง
มี.ค./2565
2.010
0.000
64.565
100.000
-35.435
  -การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
  
ก.พ./2565
3.723
0.000
62.556
100.000
-37.444
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา และสายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
ม.ค./2565
7.893
0.000
58.833
100.000
-41.167
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา สายสื่อสาร ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ธ.ค./2564
7.435
0.000
50.940
100.000
-49.060
  -การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปาติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
พ.ย./2564
3.485
0.000
43.505
100.000
-56.495
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปาติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ต.ค./2564
3.090
0.000
40.021
100.000
-59.979
  -ฝนตกชุก
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.ย./2564
5.834
0.000
36.931
100.000
-63.069
  -ฝนตกชุก
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ส.ค./2564
5.911
5.806
31.097
100.000
-68.903
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.ค./2564
2.603
8.151
25.186
94.194
-69.008
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
มิ.ย./2564
2.954
12.511
22.583
86.044
-63.461
  -ฝนตก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
พ.ค./2564
6.231
13.219
19.629
73.532
-53.903
  -ฝนตกชุก
-การบริหารงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
เม.ย./2564
1.571
11.773
13.398
60.314
-46.916
  -ฝนตก
-การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
มี.ค./2564
3.724
10.655
11.827
48.541
-36.714
   -การปฎิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
-ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ(U-Turn)ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ก.พ./2564
1.559
7.526
8.103
37.876
-29.773
   - การบริหารการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างล้าช้า
- ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-TURN) ทรงแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ม.ค./2564
2.647
7.906
6.544
30.350
-23.806
  -ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้าง บริเวณส่วนขยายจุดกลับรถ (U-Turn) ทางแยก และงานก่อสร้างทางเท้า
  
ธ.ค./2563
0.793
5.479
3.897
22.443
-18.546
   -ฝนตกชุก
-เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
พ.ย./2563
0.900
3.936
3.104
16.964
-13.860
  - ฝนตกชุก
- เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า,ประปา ติดขัดการก่อสร้างบางส่วน
  
ต.ค./2563
0.176
3.012
2.204
13.028
-10.824
   -เข้าช่วงฤดูฝนตกชุก
-เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรของผู้รับจ้างที่ใช้ทำงานมีน้อย
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ก.ย./2563
0.978
6.815
2.028
10.016
-7.988
   - ฝนตกชุก
- สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ส.ค./2563
0.815
1.932
1.050
3.201
-2.151
   -ฝนตก
-สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า , ประปา ติดขัดการก่อสร้าง
  
ก.ค./2563
0.235
0.937
0.235
1.269
-1.034
   -ฝนตกชุก
  
มิ.ย./2563
0.000
0.553
0.000
0.553
-0.553
   -
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400