รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
3.807
1.926
10.380
12.337
-1.957
  ติดขัดสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ก.พ./2563
3.146
2.005
6.573
10.411
-3.838
  ติดขัดระบบสาธารณูปโภค การแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ม.ค./2563
1.531
3.014
3.426
8.406
-4.980
  ติดขัดระบบสาธารณูปโภค แนวทางแก้ไข เร่งรัดการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400