รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
มี.ค./2563
0.857
1.951
22.954
14.018
8.936
  ปัญหาและอุปสรรค 1.พื้นที่เอกชนชิดเขตทางหลวง,รุกล้ำเขตทางหลวง,และปัญหาเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมัน 2.ติดขัดเสาไฟฟ้า,สายโทรศัพท์และสายสื่อสาร 3.ติดขัดท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 4.การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง 5.ระบบระบายน้ำข้างทางยังไม่สมบูรณ์ แนวทางการแก้ไข 1.โครงการฯทำหนังสือถึงแขวงปทุมธานีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งขอตรวจสอบเขตทางหลวงหมายเลข 9 สะพานคลองพี่เลี้ยงRT.และทำหนังสือถึงหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร
ก.พ./2563
0.413
1.957
22.097
12.067
10.030
  1.ปัญหาและอุปสรรค 1.1 พื้นที่เอกชนชิดเขตทางหลวง,รุกล้ำเขตทางหลวง,และปัญหาทางเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมัน 1.2 ติดขัดเสาไฟฟ้า,สายโทรศัพท์และสายสื่อสาร 1.3 ติดขัดท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 1.4 การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง 1.5 ระบบระบายน้ำข้างทาง 1.6 แบบก่อสร้างสะพานไม่ชัดเจน 2.แนวทางการแก้ไข 2.1 โครงการฯ ทำหนังสือถึงแขวงปทุมธานีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่องแจ้งขอตรวจสอบเขตทางหลวงหมายเลข9 สะพานคลองพี่เลี้ยงRT.และทำหนังสือถึงหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เร
ม.ค./2563
0.505
2.143
21.684
10.110
11.574
  1. ปัญหาและอุปสรรค 1.1 พื้นที่เอกชนชิดเขตทางหลวง รุกล้ำเขตทางหลวง และปัญหาทางเข้า - ออก สถานีบริการน้ำมัน 1.2 เสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ 1.3 ท่อประปา 1.4 การจราจรระหว่างชุมชนสองข้างทาง 1.5 ระบบระบายน้ำข้างทาง 1.6 แบบก่อสร้างสะพานไม่ชัดเจน 2. แนวทางการแก้ไข 2.1 ประสานกับแขวงทางหลวงปทุมธานทำหนังสือประชาสัมพันธ์และโครงการฯ แจ้งต่อเจ้าของพื้นที่โดยตรง 2.2 โครงการฯ สำรวจและมีหน้งสือแจ้งหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เร่งรัดการรื้อย้าย 2.3 โครงการฯ สำรวจและมีหน้งสือแจ้งหน่วยงานประปาในพื้นที่เร่งรัดการรื้อย
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400