รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหาอุปสรรค
สถานะการแก้ไขปัญหา
ก.พ./2566
0.240
91.157
0.000
100.000
-8.843
  - ความไม่สงบในพื้นที่ - การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ม.ค./2566
0.507
90.917
0.000
100.000
-9.083
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
ธ.ค./2565
1.507
90.410
0.000
100.000
-9.590
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืน้ขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ย./2565
0.944
0.000
88.903
100.000
-11.097
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ต.ค./2565
0.335
87.959
0.000
100.000
-12.041
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ย./2565
0.381
87.624
0.000
100.000
-12.376
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Reloctation ระยะทางยาว 1,225 ม. - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ส.ค./2565
0.922
87.243
0.000
100.000
-12.757
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มเติมสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ค./2565
2.138
86.321
0.000
100.000
-13.679
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
มิ.ย./2565
3.897
84.183
0.000
100.000
-15.817
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ค./2565
2.053
80.286
0.000
100.000
-19.714
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
เม.ย./2565
0.883
78.233
0.000
100.000
-21.767
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มี.ค./2565
0.906
77.350
0.000
100.000
-22.650
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
  
ก.พ./2565
1.026
76.444
0.000
100.000
-23.556
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ม.ค./2565
2.945
75.418
0.000
100.000
-24.582
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ธ.ค./2564
2.639
72.473
0.000
100.000
-27.527
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ย./2564
3.178
69.834
0.000
100.000
-30.166
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ต.ค./2564
1.681
66.656
0.000
100.000
-33.344
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ย./2564
2.144
64.975
0.000
100.000
-35.025
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม. - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ส.ค./2564
1.603
62.831
0.000
100.000
-37.169
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับ
งาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ค./2564
1.316
61.228
0.000
100.000
-38.772
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม. - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มิ.ย./2564
4.315
59.912
0.000
100.000
-40.088
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ค./2564
4.474
55.597
0.000
100.000
-44.403
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
เม.ย./2564
1.979
51.123
0.000
100.000
-48.877
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มี.ค./2564
2.514
49.144
0.000
100.000
-50.856
  - การจัดกรรมสิมธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,255 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.พ./2564
3.908
46.630
0.000
100.000
-53.370
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโควิด 19
  
ม.ค./2564
1.444
42.721
0.000
100.000
-57.279
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ธ.ค./2563
1.474
41.277
0.000
100.000
-58.723
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ย./2563
3.278
39.803
0.000
100.000
-60.197
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ต.ค./2563
1.089
36.525
1.022
100.000
-63.475
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ย./2563
1.786
4.700
35.436
98.978
-63.542
  
- การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Prooosed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ส.ค./2563
2.182
33.650
5.902
94.278
-60.628
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Prooosed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
ก.ค./2563
3.243
31.468
6.796
88.376
-56.908
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับ Proposed Canal Reloctiob ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
มิ.ย./2563
1.127
28.225
8.041
81.580
-53.355
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.) - ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
พ.ค./2563
1.214
27.098
8.868
73.539
-46.441
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
- ความไม่สงบในพื้นที่ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  
เม.ย./2563
1.063
25.884
9.388
64.671
-38.787
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
มี.ค./2563
3.714
24.821
8.295
55.283
-30.462
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
ก.พ./2563
3.527
21.107
8.156
46.988
-25.881
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
ม.ค./2563
5.931
17.580
6.260
38.832
-21.252
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
ธ.ค./2562
1.100
11.649
4.784
32.572
-20.923
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
พ.ย./2562
0.897
10.549
3.592
27.788
-17.239
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
ต.ค./2562
2.239
9.652
3.375
24.196
-14.544
  - การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มสำหรับงาน Proposed Canal Relocation ระยะทางยาว 1,225 ม.)
  
ก.ย./2562
0.705
7.413
3.539
20.821
-13.408
  - ติดขัดงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนทางเพิ่มเพื่อขุดคลองระบายน้ำแทนคลองเดิมที่ต้องถมเพื่อการก่อสร้าง)
  
ส.ค./2562
2.042
6.708
3.538
17.282
-10.574
  - ติดขัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มเพื่อขุดคลองระบายน้ำแทนคลองเดิมที่ต้องถมเพื่อการก่อสร้าง)
  
ก.ค./2562
3.425
4.666
3.539
13.744
-9.078
  - ติดขัดงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มเพื่อขุดคลองระบายน้ำแทนคลองเดิมที่ต้องถมเพื่อการก่อสร้าง)
  
มิ.ย./2562
0.624
1.241
3.538
10.205
-8.964
  - ติดขัดงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เวนคืนเขตทางเพิ่มเพื่อขุดคลองระบายน้ำแทนคลองเดิมที่ต้องถมเพื่อการก่อสร้าง)
  
พ.ค./2562
0.211
0.617
3.524
6.667
-6.050
  
  
เม.ย./2562
0.270
0.406
1.532
3.143
-2.737
  
  
มี.ค./2562
0.070
0.136
1.445
1.611
-1.475
  
  
ก.พ./2562
0.066
0.066
0.166
0.166
-0.100
  
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400