รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
ต.ค./2562
10.804
4.315
62.408
31.302
31.106
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.ย./2562
3.767
3.883
51.604
26.987
24.617
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ส.ค./2562
20.513
4.074
47.837
23.104
24.733
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.ค./2562
6.613
4.066
27.324
19.030
8.294
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
มิ.ย./2562
2.556
4.354
20.711
14.964
5.747
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
พ.ค./2562
9.519
6.014
18.155
10.610
7.545
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
เม.ย./2562
4.261
2.371
8.636
4.596
4.040
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
มี.ค./2562
1.963
1.165
1.963
1.165
0.798
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ก.พ./2562
1.963
1.165
1.963
1.165
0.798
  ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และสาธารณูปโภค
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400