รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา
ส.ค./2562
0.057
3.584
2.993
89.650
-86.657
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย.2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.ค./2562
0.057
6.052
2.936
86.066
-83.130
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย.2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลื่เฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
มิ.ย./2562
0.055
4.811
2.878
80.014
-77.136
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 เม.ย. 2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
พ.ค./2562
0.057
4.851
2.823
75.204
-72.381
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ทีดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้เมื่อ 26 เม.ย. 2562 -อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยที่ดิน -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
เม.ย./2562
0.055
5.716
2.766
70.353
-67.587
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพาราแล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
มี.ค./2562
0.057
6.086
2.711
64.637
-61.926
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินทดแทน พืชผล สิ่งปลูกสร้าง และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.พ./2562
0.051
6.041
2.654
58.551
-55.897
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ม.ค./2562
0.057
6.119
2.603
52.510
-49.907
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน 49 ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
ธ.ค./2561
0.057
6.221
2.545
46.391
-43.846
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน 49 ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
พ.ย./2561
0.055
8.238
2.488
40.170
-37.682
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(จำนวน49ราย) -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด
ต.ค./2561
0.057
4.707
2.433
31.932
-29.499
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) -เจ้าหน้าที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์(รังวัดแล้วเสร็จ)อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ -หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ทำการตัดโค่น และคงเหลือเฉพาะค่าที่ดินทั้งหมด
ก.ย./2561
0.055
5.353
2.375
27.224
-24.849
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ขากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดแล้วเสร็จ)อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำสัญญากับเจ้าของที่ดินและขออนุมัติเงินจัดสรรจากกรมฯ
ส.ค./2561
0.057
5.265
2.320
21.872
-19.552
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดเสร็จแล้ว) อยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำสัญญากับเจ้าของที่ดินและขออนุมัติจัดสรรจากกรม
ก.ค./2561
0.057
5.966
2.263
16.607
-14.344
  - พื้นที่ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ (รังวัดเสร็จแล้ว) - ประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
มิ.ย./2561
0.338
4.515
2.205
10.641
-8.436
  -พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด -ยังไม่ได้รับมอบจากแขวงทางหลวงสงขลาที่2(นาหม่อม) -ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ -ประสานหน่วยงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
พ.ค./2561
1.448
3.025
1.868
6.126
-4.258
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเข้าทำการรังวัดเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ - ประสานหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพารา
เม.ย./2561
0.420
0.000
0.420
0.000
0.420
  - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) - อยู่ระหว่างสำรวจวางแนวก่อสร้างกันเขตทางเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - หน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าดำเนินการสำรวจ สิ่งปลูกสร้าง พืชผล และต้นยางพรารา
มี.ค./2561
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
  - ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากแขวงทางหลวงสงขลาที่2 (นาหม่อม) - พื้นที่ก่อสร้างติดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด - อยู่ระหว่างการสำรวจวางแนวก่อสร้างกั้นเขตทางเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400