รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.5+000 - 9+000 ( SPUR LINE ) (ตอน 25)
สัญญาที่: สท.1 / 20 / 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง กม. - กม. : กม. 5+000.000 - กม. 9+856.000 ( SPUR LINE )
ระยะทางยาวประมาณ: 4.856    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ พ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 28/ ก.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1,399   วัน
การต่ออายุสัญญา: 439    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ได้รับการขยายอายุสัญญา 2 ครั้ง เนื่องจากเสียเวลารอคอยการเข้าพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลา 117 วัน และการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเป็นเวลา 345 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 19 สิงหาคม 2562
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,755,528,213.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,388,821.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้าง ( 2524 ) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายช่างโครงการ: นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 ประธานกรรมการ 2. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม กรรมการ 3. นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 4. นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 5. นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ 6 นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400