รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) (ตอน 24)
สัญญาที่: สท.1/17/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
ระยะทางยาวประมาณ: 3.828    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (6 ช่องจราตร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ พ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 10/ ก.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1077   วัน
การต่ออายุสัญญา: 117    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,590,700,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,976,750.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ (วญผ.) ประธานกรรมการ
2.นายนพพร พิสุทธิมาน (ผส.ทล.15) กรรมการ
3.นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน (ผอ.ขท.นครปฐม) กรรมการ
4.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจออกแบบ กรรมการ
5.นายธงชัย ก้อนพันธ์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
6.นายโอภาส อินทสาขา สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
7.นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400