รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000 - กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
สัญญาที่: สท.1/19/2559
ที่ตั้งโครงการ: 205 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 สำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงกม.92+000.000-กม.96+410.000 (รวมทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี) (ตอน 23)
ระหว่าง กม. - กม. : 92+000.000 - 96+410.000
ระยะทางยาวประมาณ: 4.410    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ เม.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 930    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,453,161,081.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,632,903.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายประสาน ตากดำรงค์กุล
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายกมล หมั่นทำ รทด. ประธานกรรมการ 2.นายกำธร ศรีพิทักษ์ ผส.ทล.12 กรรมการ 3.นายมงคล ทวีชัยทศพล ผอ.ขท.กาญจนบุรี กรรมการ 4.นายสมพร รัตนบุรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการ 5.นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 6.นายธงชัย ก้อนพันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ 7.นายกิตติธัช ภู่หิรัญ นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400