รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม. 87+000.000 - กม. 92+000.000 (ตอน 22)
สัญญาที่: สท.1/18/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 59
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 87+000.000 - กม. 92+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 960    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 15/ มิ.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1356   วัน
การต่ออายุสัญญา: 396    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,331,420,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,328,550.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม
นายช่างโครงการ: นายจำรัส ดำรงค์พานิช
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรรมการ นายครรชิต กุศล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 นายจำรัส ดำรงค์พานิช กรรมการ นายช่างโครงการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400