รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.80+000.000 - กม.87+000.000 (ตอน 21)
สัญญาที่: สท.1/21/2559 ลงวันที่่ 28 กันยายน 2559
ที่ตั้งโครงการ:
ระหว่าง กม. - กม. : 80+000.000 - 87+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 29/ ก.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ ม.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 840    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 24/ พ.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1153   วัน
การต่ออายุสัญญา: 313    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,231,041,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,077,603.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์
นายช่างโครงการ: นายชัชวาล รุ่งเรือง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายกำธร ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายสุรชัย ศรีเลณวัติ กรรมการ นายต่อศักดิ์ ระนาท กรรมการ นายทวิช ชอบพานิช กรรมการ นายมงคล ทวีชัยทศพล กรรมการ นายโอภาส อินทสาขา กรรมการ นายชัชวาล รุ่งเรือง กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400