รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.70+000.000 - กม.77+000.000 (ตอน 19)
สัญญาที่: สท.1/17/2560
ที่ตั้งโครงการ: ทล.3453 หมู่ 9 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ระหว่าง กม. - กม. : 70+000 - 77+000
ระยะทางยาวประมาณ: 7.000    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 14/ มิ.ย./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1210    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 15/ ก.ค./2565
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1971   วัน
การต่ออายุสัญญา: 761    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: -
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,314,935,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,287,338.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท แสงชัยโชค จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายไพศาล สุวรรณรักษ์
นายช่างโครงการ: นายอิทธิพล แก้วบัวดี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
2.นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12(สุพรรณบุรี) กรรมการ
3.นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรรมการ
4.นายชวลิต ลุผลแท้ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักแผนงาน กรรมการ
5.นายนพดล นุ่มน้อย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
6.นายโอภาส อินทรสาขา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
7.นายอิทธิพล แก้วบัวดี นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400