รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.64+700.000 - กม.70+000.000 (ตอน 18)
สัญญาที่: สท.1/31/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 1 บ้านเด่น ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190 (ใกล้สหกรณ์โคนมนครปฐมสาขาสนามแย้)
ระหว่าง กม. - กม. : กม.64+700.000 - กม.70+000.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.300    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ ( 4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 09/ ก.ย./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 23/ ส.ค./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,289,728,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3,224,320.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายศุภกร วชิราภรณ์
นายช่างโครงการ: นายสุชาติ โยมจีน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน นายกำธร ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี นายอนุภาพ เจริญศักดิ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ นายกิตติศักดิ์ ทองมาก วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นายสุชาติ โยมจีน นายช่างโครงการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400