รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000 - กม.64+700.000 (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ตอน 17)
สัญญาที่: สท.1/16/2560
ที่ตั้งโครงการ: 89/4 หมู่ 11 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
ระหว่าง กม. - กม. : กม.60+950.000 - กม.64+700.000
ระยะทางยาวประมาณ: 3.750    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 05/ ก.พ./2563
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 01/ มี.ค./2564
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1,470   วัน
การต่ออายุสัญญา: 390    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: รอคอยการจัดสรรพื้นที่ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,836,525,700.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 1,836,525,700.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,591,315.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
นายช่างโครงการ: นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายดำเนินงาน 2.นายโกสินทร์ เจติยานนท์ กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 3.นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ กรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 15 ตำแหน่งที่ 2 4.นายอัศนีย์ สุภานัย กรรมการ ผู้อำนายการแขวงทางหลวงราชบุรี 5.นายวิโรจน์ คงแก้ว กรรมการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ 6.นายโอภาส อินทสาขา กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 7.นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(นายช่างโครงการฯ)

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400