รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.55+500.000 - กม.60+950.000 (ตอน 16)
สัญญาที่: สท.1/15/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ตั้งโครงการ: ในท้องที่ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง กม. - กม. : กม.55+500.000 - กม.60+950.000
ระยะทางยาวประมาณ: 5.450     กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 21/ ก.พ./2560
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 07/ พ.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 990    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1,628,235,000.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 4,070,588.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ
นายช่างโครงการ: นายธนา สันติศักดิ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1. ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย ประธานกรรมการ 2. นายพงศ์เทพ ทองพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 ตำแหน่งที่ 2 กรรมการ 3. นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม กรรมการ 4. นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี กรรมการ 5. นายศุภชัย มหากิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ 6. นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ 7. นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา นายช่างโครงการฯ กรรมการ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400